مقاله بررسي عوامل اجتماعي موثر بر گرايش زنان به مديريت بدن در ايران طي سه دهه اخير (مطالعه موردي :اضافه وزن و چاقي در کرج )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل اجتماعي موثر بر گرايش زنان به مديريت بدن در ايران طي سه دهه اخير (مطالعه موردي :اضافه وزن و چاقي در کرج ) :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :24

این تحقیق با هدف مطالعه و بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش زنان به مدیریت بدن , که به مراکز کاهش وزن در شهر کرج مراجعه نموده اند , اجرا شده است . پس از نقد و بررسی دیدگاههای مرتبط با موضوع مورد تحقیق , چهار چوب نظری بر اساس دیدگاههای گیدنز , گافمن, بوردیو, مازلو تنظیم گردید. این تحقیق به لحاظ روش از نوع توصیفی - پیمایشی بوده و به لحاظ هدف از نوع همبستگی است . به منظور گرد آوری داده ها از پرسشنامه ای حاوی 63 سوال , استفاده شده است. در راستای دستیابی به هدف تحقیق از 8 مرکز کاهش وزن و تناسب اندام در پاییز 1391 , تعداد 100 نفر از زنان خود معرف برای کاهش و یا کنترل وزن بصورت نمونه در دسترس برای پاسخگویی به مقیاس های تحقیق انتخاب شدند . یافته ها نشان دادند : وضعیت تأهل, وضعیت اشتغال , تأثیرات رسانه ها ,رشد معنوی و خودشکوفایی , عادتهای تغذیه ای, مسئولیت پذیری درباره سلامت , روابط بین فردی , مد و مدگرایی , مدیریت استرس , ورزش و فعالیت بدنی با میزان تمایل به تناسب اندام ارتباط معناداری داشتند . ولی بین سن , میزان تحصیلات و پایگاه اقتصادی- اجتماعی افراد مورد مطالعه با میزان تمایل آنان به تناسب اندام ارتباط معناداری مشاهده نگردید.

لینک کمکی