مقاله بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ناهنجاري هاي رفتاري دانش آموزان؛ مطالعه موردي شهرستان آران و بيدگل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ناهنجاري هاي رفتاري دانش آموزان؛ مطالعه موردي شهرستان آران و بيدگل :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :22

افزایش ناهنجاری های رفتاری در بین دانش آموزان باعث افت تحصیلی و دور شدن از شاخص های توسعه انسانی می شود. در این تحقیق به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان شهرستان آران و بیدگل پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان دبیرستانی شهرستان آران و بیدگل هستند که به شیوه نمونه گیری طبقه بندی سیستماتیک نمونه 345 نفری انتخاب شده اند. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه می باشد .نتایج تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای معدل ,پایگاه اجتماعی,عملکرد خانواده,دسترسی به منابع و امکانات, عملکرد جامعه و ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان رابطه معنا داری وجود دارد ولی تفاوت معناداری بین جنسیت و ناهنجاری های رفتاری وجود ندارد.نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد بیشترین تأثیرمتغیر های مستقل به ترتیب بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان عبارتند از: دسترسی به منابع و امکانات, عملکردجامعه , معدل تحصیلی , عملکرد جامعه,پایگاه اجتماعی,عملکرد خانواده. متغیرهای باقی مانده در معادله رگرسیون با همدیگر 9/58% از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند.بر همین اساس نمودار تحلیل مسیر ترسیم شده است.

لینک کمکی