مقاله حس تعلق محله اي و نقش آن در مشارکت اجتماعي (مورد مطالعه: تهران، محله ارامنه الف)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله حس تعلق محله اي و نقش آن در مشارکت اجتماعي (مورد مطالعه: تهران, محله ارامنه الف) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :22

احساس تعلق و عضویت افراد در محله و احساس تأثیرگذاری و نفوذ آن ها بر محیط اجتماعی که در آن زندگی می کنند, میزان مشارکت را افزایش خواهد داد. در واقع با افزایش احساس تعلق مکانی در افراد و به دنبال آن مشارکت؛ اجرای برنامه های مختلف اجتماعی, اقتصادی در اجتماع محلی با توفیق چشمگیر همراه خواهد شد و سطح کیفیت زندگی افراد بهبود می یابد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش حس تعلق محله ای در میزان مشارکت افراد, از لحاظ ماهیت, توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری آن را 120 نفر از ساکنین محله ارامنه الف, ناحیه 5, منطقه هفت شهرداری تهران, تشکیل می دهند, که از طریق نمونه گیری خوشه ای بصورت تصادفی انتخاب شده اند. داده ها به صورت میدانی و کتابخانه ای جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های استنباطی کلموگراف- اسمیرنوف یا KS (جهت تعیین نرمالیت داده ها), آزمون همبستگی اسپیرمن و پیرسون (برای بررسی رابطه بین متغیرها), و رگرسیون چندگانه برای تبیین اثرگذاری متغیرهای مستقل بر وابسته, تحلیل شده اند. در راستای پایایی و روایی ابزار جمع آوری داده ها از آماره آلفای کرونباخ (987/0) و روش اعتبار محتوا (قضاوت داوران و متخصصین) استفاده شده است. نتایج حاصل از یافته های پژوهش بیانگر آن است که؛ از خصوصیات دموگرافیک ساکنین, سن و نوع مسکن ساکنین از لحاظ شخصی و استیجاری بودن, و از خصوصیات اجتماعی محله به ترتیب مشارکت, شناخت, و بهره وری محله ای با حس تعلق محله ای آنها ارتباطی معنادار, مثبت و قوی دارند. حس تعلق محله ای بر مشارکت جتماعی ساکنین (آمادگی داوطلبانه, کار گروهی و همکاری با نهادهای محله ای) تأثیر بسیار زیادی دارد.

لینک کمکی