مقاله بررسي تأثير ظرفيت اجتماعي بر دلبستگي به مکان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير ظرفيت اجتماعي بر دلبستگي به مکان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :26

در این مقاله به بررسی تأثیر ظرفیت اجتماعی بر دلبستگی به مکان در محلات منتخبی از شهر تهران پرداخته شده است. روش این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیل همبستگی بوده است و داده­های مورد نیاز با استفاده از توزیع 475پرسشنامه و مطالعات میدانی و نیز مصاحبه­های حضوری با نوجوانان در رده سنی (12- 16) ساله از محلات الهیه , نارمک , هاشمی و یافت آباد که به روش طبقه ای سیستماتیک انتخاب شده بودند, انجام شد. هدف کلی از پژوهش حاضر, تعیین روابط علّی میان مولفه­های ظرفیت اجتماعی بر شاخص دلبستگی به مکان و تبیین معناداری یا عدم معناداری آنها در محلات منتخب است. بدین منظور از آزمون پارامتریک F و نیز آزمون Tukey استفاده شد تا بتوان محلات منتخب را خوشه بندی کرد. نتایج آزمون F نشان داد که از میان مؤلفه های ظرفیت اجتماعی (انسجام اجتماعی, مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی) فقط در متغیر مشارکت اجتماعی بین محله­های مورد بررسی تفاوت معنادار وجود دارد. براساس نتایج آزمون Tukey محله الهیه کمترین و محله یافت­آباد بیشترین میزان مشارکت اجتماعی را دارا هستند و فقط بین این دو محله تفاوت معناداری وجود داشت. در خصوص سنجش رابطه دو متغیر, ضریب همبستگی پیرسون به کار گرفته شد. از بین مؤلفه­های متغیر ظرفیت اجتماعی, مولفه اعتماد اجتماعی, بیشترین همبستگی را با متغیر دلبستگی به محله دارد. ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی همبستگی بین متغیر شاخص ظرفیت اجتماعی و دلبستگی به محله برابر با 0.380 است که حاکی از همبستگی متوسط بین دو متغیر است.

لینک کمکی