مقاله بررسي قدرت اجتماعي مديريت و رابطه آن با رضايتمندي ارباب رجوع (مورد مطالعه ادارات دولتي شهر خلخال )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي قدرت اجتماعي مديريت و رابطه آن با رضايتمندي ارباب رجوع (مورد مطالعه ادارات دولتي شهر خلخال ) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :24

تحقیق حاضر به بررسی قدرت مدیریت و رابطه آن با رضایتمندی ارباب رجوع در ادارات دولتی شهر خلخال می‌پردازد. متغیر وابسته در این پژوهش عبارتند از رضایتمندی ارباب رجوع و متغیر مستقل قدرت مدیریت است که با ابعاد قدرت قانونی, قدرت پاداش, قدرت تخصصی, قدرت اجبار و قدرت مرجعیت مورد سنجش قرار گرفته است. به منظور بررسی رضایتمندی ارباب رجوع در شهر خلخال, 320 نفر ارباب رجوع انتخاب و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای و سهمیه‌ای انتخاب شدند. این تحقیق به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه انجام پذیرفته است که داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از روش‌های آماری در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی, مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق, حاکی از وجود تفاوت معنی‌دار بین متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی و جنسیت با رضایتمندی ارباب رجوع و رابطه معنی دار بین قدرت مدیریت با رضایتمندی ارباب رجوع از ادارات دولتی شهر خلخال می‌باشد.

لینک کمکی