مقاله تحليل عاملي عوامل موثر برتوسعه کارآفريني زنان روستايي عضو صندوق هاي خرد سمنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل عاملي عوامل موثر برتوسعه کارآفريني زنان روستايي عضو صندوق هاي خرد سمنان :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :16

این پژوهش با هدف بررسی ویژگی های کارآفرینی زنان روستایی عضو صندوقهای اعتباری خرد سمنان صورت پذیرفته است. این مطالعه بر حسب هدف کاربردی و از لحاظ نوع انتخاب روش, سرشماری می باشد (N=170). از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردیده است. برای سنجش روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و متخصصین و صاحب نظران در امر ترویج و آموزش کشاورزی و همچنین مسئولین صندوق اعتباری استان سمنان استفاده شده است. برای بررسی پایایی, پرسشنامه در اختیار تعدادی از زنان عضو صندوق قرارگرفت و نتایج آن بررسی و آلفای کرونباخ 5/88% به دست آمده که بیانگر آن است که قسمتهای مختلف پرسشنامه از اعتبار لازم برخوردار است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از تحلیل عاملی استفاده شده است براساس نتایج به دست آمده, ویژگی های کارآفرینان در 9 عامل دسته بندی شدند. سخت کوشی به عنوان عامل اول به تنهایی 33/14درصد از واریانس کل را تبیین نمود که حاکی از اهمیت بالای این عامل دارد. سایر عوامل نیز به ترتیب اهمیت شامل: کانون کنترل درونی, ریسک پذیری روانی, ریسک پذیری مالی, نوآوری, تحمل ابهام, خلاقیت, پشتکار, فرصت طلبی بوده که به ترتیب 26/11, 49/9, 55/8,850/7, 57/7, 98/6, 16/6, 39/5 درصد از واریانس کل را تببین نمودند.

لینک کمکی