مقاله شناسايي عوامل مؤثر بر فعاليت شرکت‌هاي کوچک و متوسط مبتني بر فناوري در حوزه خدمات معلولين (مطالعه موردي: مديريت شهري تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي عوامل مؤثر بر فعاليت شرکت‌هاي کوچک و متوسط مبتني بر فناوري در حوزه خدمات معلولين (مطالعه موردي: مديريت شهري تهران) :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :24

یکی از مهم‌ترین سیاست‌‌گذاری‌های حمایت‌کننده از معلولین, که در قوانین و مقررات مصوب برای این افراد, مورد تاکید قرار گرفته است؛ دسترسی معلولین به فضاهای مختلف شهری می‌باشد. با این وجود, در کشور ما, مدیریت فضاهای شهری برای افراد دارای معلولیت, از سرعت کمی برخوردار بوده است. با توجه به نقش کارافرینی در سرعت بخشیدن به مدیریت شهری در حوزه خدمات معلولین از یک سو و تاثیر فناوری در زندگی این افراد از سوی دیگر, و از آنجایی که پژوهش‌های پیشین, چیستی عوامل مؤثر بر فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری در حوزه خدمات معلولین را شناسایی ننموده‌اند؛ این پژوهش قصد دارد با هدف یک پژوهش کاربردی و ژرفانگر, با بهره‌گیری از مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته و عمیق و با مدد گرفتن از روش موردپژوهی و انتخاب مدیریت شهری تهران, به عنوان مورد مطالعه و با استفاده از استراتژی‌های کدگذاری باز و محوری برای طبقه‌بندی داده‌ها, این عوامل را شناسایی نماید. در پایان, نتایج حاصل از پژوهش, حاکی از این بود که عوامل مرتبط با قابلیت‌های درونی, ویژگی‌های شبکه‌های خارجی, نهادی, فرهنگی, هنجاری و نظارتی, بر فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری در حوزه خدمات معلولین در مدیریت شهری تهران مؤثر هستند.

لینک کمکی