مقاله انتخاب مناسب‌ترين دبي گسيلنده با تحليل توزيع رطوبت از يک گسيلنده نقطه‌اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله انتخاب مناسب‌ترين دبي گسيلنده با تحليل توزيع رطوبت از يک گسيلنده نقطه‌اي :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :24

توزیع رطوبت در خاک یکی از مهم ترین اصول طراحی آبیاری قطره ای است. با این که به منظور سهولت در طراحی ساده سازی هایی در تحلیل توزیع رطوبت در خاک صورت گرفته است ولی انتخاب دبی مناسب گسیلنده اغلب براساس تشخیص مهندسی صورت می گیرد . برای مدل کردن فرآیند انتخاب دبی, این تحقیق با هدف تحلیل توزیع رطوبت در خاک و معرفی مدل تصمیم گیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP ) برای انتخاب مناسب ترین دبی گسیلنده نقطه ای انجام شده است.آزمایش های لازم برای آزمون نتایج کاربرد مدل معرفی شده, در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی انجام شد. برای اجرای آزمایش, دبی جریان گسیلنده ها برابر 2,4 و8 لیتر در ساعت و نوع گسیلنده ها نقطه ای انتخاب شد. مختصات مکانی الگوی مرطوب شده و ابعاد پیاز رطوبتی(حد اکثر عمق و قطر خیس شده) و نیز نمونه برداری از عمق های مختلف در نیمرخ خاک انجام شد. اندازه گیری ها و محاسبات برای سه نوع گیاه (پیاز, سیب زمینی و گوجه فرنگی) صورت گرفت. نتایج نشان داد برای آبیاری پیاز دبی 2 لیتر برساعت با دور آبیاری یک روز و مدت آبیاری 6 ساعت و برای آبیاری سیب زمینی دبی 2 لیتر برساعت با دور آبیاری یک روز و مدت آبیاری 7 ساعت و برای آبیاری گوجه فرنگی دبی 8 لیتر برساعت با دور آبیاری سه روز و مدت آبیاری 2 ساعت در روز مناسب ترین گزینه ها تشخیص داده شد.

لینک کمکی