مقاله تاثير عمق نصب قطره چکان و فاصله لاترالهاي آبياري قطره‌اي زيرسطحي در انتقال نيترات در شرايط استفاده از پساب شهري براي گياه چمن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير عمق نصب قطره چکان و فاصله لاترالهاي آبياري قطره‌اي زيرسطحي در انتقال نيترات در شرايط استفاده از پساب شهري براي گياه چمن :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر کیفیت آب آبیاری, عمق و فاصله نصب لوله‌های آبده آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بر نیترات خاک در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد تحت کشت چمن انجام گرفت. آزمایش به‌صورت کرت‌های دوبار خرد شده (Split Split Plot) در قالب طرح آزمایشی بلوک‌های کامل تصادفی با 16 تیمار و سه تکرار اجرا شد. تیمارهای تحقیق شامل دو نوع کیفیت آب آبیاری: آب چاه (W) و پساب WW)) دو فاصله نصب لوله‌های آبده آبیاری (45 و 60 سانتی‌متر) و چهار عمق کارگذاری لوله‌های آبده آبیاری (15, 20, 25 و 30 سانتی‌متر) بودند. در پایان آزمایش نمونه‌برداری از خاک در دو لایه (30-0 و 60-30 سانتی‌متری) برای اندازه‌گیری غلظت نیترات انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که غلظت نیترات در هر دو لایه خاک تحت تأثیر اثر متقابل کیفیت آب آبیاری, عمق و فاصله نصب لترال‌های آبیاری معنی‌دار شد. نتایج به‌دست آمده بیان‌گر آن است که آبیاری با پساب در مقایسه با آب معمولی باعث افزایش غلظت نیترات خاک شده است و با بیش‌تر شدن فاصله نصب لاترال‌ها غلظت نیترات در لایه اول و دوم افزایش یافت. همچنین در لایه 30-0 سانتی‌متری و عمق نصب قطره چکان در 15 و 20 سانتی‌متر سبب کاهش غلظت نیترات و با زیاد شدن عمق نصب قطره‌چکان به 25 و 30 سانتی‌متری غلظت نیترات نیز افزایش گردید. در حالی‌که در لایه دوم زیاد شدن عمق نصب موجب کاهش غلظت نیترات شد.

لینک کمکی