مقاله بررسي تأثير سطوح مختلف شوري بر جوانه زني و شاخص‌هاي رشد دو رقم گياه کينوا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير سطوح مختلف شوري بر جوانه زني و شاخص‌هاي رشد دو رقم گياه کينوا :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :21

به‌منظور بررسی تأثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذور گیاه کینوا (.Chenopodium quinoa Willd), آزمایشی به صورت فاکتوریل دو عاملی با استفاده از عامل‌های تنش شوری در پنج سطح (50/0, 31/4, 01/8, 78/11 و 52/15 دسی‌زیمنس بر متر) و ارقام گیاه کینوا (رقم Sajama و رقم Titicaca) در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام گرفت. شاخص­های سرعت جوانه‌­زنی, متوسط زمان جوانه­‌زنی, طول ریشه­‌چه وساقه­‌چه و وزن تر وخشک گیاهچه اندازه‌­گیری وشاخص بنیه گیاهچه محاسبه شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان دهنده اثر معنی‌­دار سطوح مختلف شوری برسرعت جوانه زنی, طول ریشه‌­چه (P<0.01), طول ساقه­‌چه و وزن تر گیاهچه (P<0.05) بود. از طرفی اثر نوع رقم بر متوسط زمان جوانه­‌زنی, طول ریشه­‌چه, شاخص بنیه و وزن تر گیاهچه معنی‌­دار گردید (P<0.01). همچنین اثر متقابل شوری و رقم بر سرعت جوانه­‌زنی, متوسط زمان جوانه‌­زنی, طول ساقه‌­چه و وزن خشک گیاه­چه (P<0.05) و طول ریشه­‌چه و شاخص بنیه گیاه­چه (P<0.01) معنی‌­داربود. بر اساس نتایج به دست آمده استنباط می­شود که گیاه کینوا به سطوح بالای شوری درمرحله جوانه­‌زنی مقاوم بوده و می‌توان نیجه گرفت که با اعمال مدیریت مناسب درمزرعه, استقرار این گیاه را در شرایط وجود آب وخاک شور تضمین نمود.

لینک کمکی