مقاله مدلي کاربردي براي بهسازي خاک‌هاي شور و سديمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مدلي کاربردي براي بهسازي خاک‌هاي شور و سديمي :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :25

مدیریت بهینه خاک‌های شور, اهمیتی فراوان در حفاظت درست از منابع آب و خاک دارد. تجمع نمک­های محلول در ناحیه رشد ریشه از بزرگترین مشکلات خاک­های مناطق خشک و نیمه­خشک است. برای غلبه بر این مشکل, آبشویی نمک‌های محلول از این خاک‌ها ضروری است. مهم­ترین چالش در برنامه­های آبشویی, برآورد صحیح مقدار آب مورد نیاز برای اصلاح خاک­های شور و شور- سدیمی است. هدف از این پژوهش, ارائه مدلی تجربی برای تعیین مقدار آب آبشویی و مقایسه نتایج با برخی مدل­های تجربی موجود بود. بدین منظور, آزمایش‌هایی صحرایی در منطقه جفیر واقع در جنوب غرب خوزستان با مساحت 21285 هکتار و کلاس شوری و قلیائیت S3A2 انجام گرفت. آبشویی به روش غرقاب متناوب با استفاده از شش استوانه دوگانه در یک آرایش دایره­ای شکل انجام پذیرفت. در کلیه آزمایش­ها, 100 سانتی­متر آب در چهار تناوب 25 سانتی­متری به کار برده شد. آب مورد نیاز از رودخانه کارون تأمین شد. چهار مدل ریاضی به داده­های مزرعه­ای برازش و بهترین مدل بدست آمد. برای منطقه مورد مطالعه, مدل توانی با ضریب تبیین 83/0 و خطای استاندارد 44/0 به عنوان مدل برتر برگزیده شد. نتایج نشان داد که روابط تجربی ارائه شده به وسیله رجب­زاده (2009), هافمن (1980) و لفلار و شارما (1977) با نتایج حاصل از اجرای آزمون­های صحرایی, تطابق مناسبی ندارد. روابط ارائه شده به وسیله ریو (1957) و پذیرا و کاواچی (1981), در مقایسه با مدل نوین ارائه شده در تخمین مقدار آب آبشویی خاک­ها دارای بیش برآوردی اندکی بود. روابط ارائه شده به وسیله ورما و گوپتا (1989), پذیرا و کشاورز (1998), اسدی و همکاران (2013) و دیلمان (1963) نیز در مقایسه با مدل نوین دارای کم برآوردی اندکی می‌باشند.

لینک کمکی