مقاله ويژگي‏هاي هيدروليکي خاک‏هايي با درجات متفاوت آبگريزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ويژگي‏هاي هيدروليکي خاک‏هايي با درجات متفاوت آبگريزي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :21

آبگریزی خاک باعث افزایش مقاومت آن به مرطوب شدن می‏گردد. بسیاری از خصوصیات‏ خاک از جمله ویژگی‏های فیزیکی و هیدرولیکی آن خاک تحت تأثیر آبگریزی قرار دارند. هدف از این پژوهش, مقایسه برخی ویژگی‏های هیدرولیکی خاک‏هایی با آبگریزی متفاوت بوده. بدین منظور یک نمونه خاک آهکی با بافت‏ لوم سیلتی رسی از اراضی دانشگاه شهرکرد تهیه و به‌وسیله‏ افزودن لجن فاضلاب شهری با نسبت‏های 0/100, 50/50 و80/20 (گرم لجن فاضلاب به گرم خاک) تیمار‏ها به‌ ترتیب با سه درجه بدون آبگریزی (S0), آبگریزی کم (S50) و آبگریزی زیاد (S80) انتخاب و تهیه شدند. آبگریزی خاک به روش مدت زمان نفوذ قطره آب به خاک اندازه‏گیری گردید. رطوبت وزنی تیمارهای آبگریز شده در مکش‏های ماتریک 0, 5, 10, 50, 100, 300, 500,, 1000, 1500, 3000, 10000 و 15000 سانتی‏متر با دستگاه صفحات فشاری و جعبه شنی تعیین شد. پارامترهای مدل ون گنوختن شامل درصد رطوبت اشباع (θs), درصد رطوبت باقی‌مانده (θr), عکس نقطه ورود هوا (α) و پارامترهای شکل (n و m) با استفاده از نرم افزار RETC و حل معکوس تعیین گردید. نتایج نشان داد با افزایش نسبت لجن فاضلاب, آبگریزی خاک در تیمارهای S50 و S80 به ترتیب 61 و 25 برابر گردید. همچنین با آبگریز شدن خاک روند تغییر رطوبت در برابر مکش خاک متفاوت گردید به‌صورتی که منحنی رطوبتی خاک با آبگریزی زیاد به منحنی رطوبتی دوکوهانه (Biomodal) تغییر یافت. مطابق نتایج پارامترهای رابطه ون گنوختن تحت تأثیر آبگریزی خاک قرار گرفتند و با افزایش درجه آبگریزی پارامترهای m و αکاهش و پارامترهای θs و n افزایش یافتند. همچنین, هدایت هیدرولیکی اشباع تحت تأثیر تیمارها کاهش (%46/20-33/80) یافت و مقدار آن از 2/19 سانتی‏متر بر ساعت در تیمار S0 به 1/18 سانتی‏متر بر ساعت در تیمار S80 رسید.

لینک کمکی