مقاله کاربرد روش‌هاي آماري چند‌متغيره و شاخص‌هاي زيست‌محيطي در ارزيابي توزيع فلزات سنگين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کاربرد روش‌هاي آماري چند‌متغيره و شاخص‌هاي زيست‌محيطي در ارزيابي توزيع فلزات سنگين :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :21

تکنیک‌های آماری چند‌متغیره مانند تجزیه ضریب همبستگی, تجزیه مولفه­های اصلی و تجزیه خوشه­ای برای غلظت کل فلزات سنگین در خاک­های اطراف مجتمع مس سرچشمه که یکی از بزرگترین معادن مس میوسن جهان می­باشد به کار گرفته شد. تعداد 100 نمونه خاک سطحی از خاک‌های اطراف معدن و مجتمع فرآوری, برداشت و با استفاده از روش هضم چهار اسید و به کمک دستگاه (ICP-OES) غلظت کل فلزات سنگین اندازه­گیری گردید. شاخص­های زمین­انباشتگی و فاکتور غنی‌شدگی جهت تعیین میزان آلودگی منطقه مورد مطالعه, بکار برده شد. شاخص زمین­انباشتگی, خطرناک­ترین عنصر را کادمیوم و کم­خطرترین عنصر را روی نشان داد. فاکتور آلودگی برای کادمیوم, بیشترین آلودگی و برای کبالت, کمترین آلودگی را در منطقه نشان داد. نتایج تجزیه چندمتغیره نشان داد که همبستگی معنی­داری بین سرب, روی, کادمیوم, مس, کبالت, آهن و منگنز وجود دارد. این عناصر رابطه قوی در PCA و CA با هم داشتند.

لینک کمکی