مقاله ارزيابي برخي توابع انتقالي براي شبيه‌سازي جريان غيرماندگار آب در خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي برخي توابع انتقالي براي شبيه‌سازي جريان غيرماندگار آب در خاک :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :22

بیان کمّی ویژگی­های هیدرولیکی خاک برای هر گونه برنامه­ریزی در حفاظت از منابع آب و خاک ضروری است. ویژگی­های هیدرولیکی خاک, ورودی­هایی مهم برای مدل­سازی جریان آب و انتقال املاح در خاک هستند. بدلیل زمان­بر و پرهزینه بودن روش­های مستقیم اندازه­گیری این ویژگی­ها, توابع انتقالی خاک (PTFs) به طور گسترده و موفق برای برآورد آنها استفاده شده­اند. با این حال, تلاش­هایی اندک در زمینه ارزیابی کاربردی دقت برآوردهای حاصل از PTFها در شبیه­سازی جریان غیرماندگار آب در خاک صورت گرفته است. در این پژوهش, منحنی رطوبتی یک خاک رسی توسط برخی از PTF­های محلّی و جهانی برآورد گردید. منحنی رطوبتی خاک همچنین با روش مستقیم در آزمایشگاه اندازه­گیری شد. اعتبار PTF­های مورد مطالعه از نظر برآورد منحنی رطوبتی خاک بررسی شد. با وارد کردن هر دو پارامترهای برآورد شده و اندازه­گیری شده منحنی رطوبتی به برنامه HYDRUS-1D, جریان آب در این خاک شبیه­سازی و دقت کاربردی PTF­ها از نظر شبیه­سازی جریان آب در خاک به طور کمّی مقایسه شد. نتایج بدست آمده نشان داد که هر دو PTF­ جهانی (رزتا) با میانگین مربعات خطای (RMSE) کمتر از cm3cm-3 025/0 و برخی PTF­های منطقه­ای (قربانی-1) با cm3cm-3 014/0RMSE <, می­توانند منحنی رطوبتی خاک سطحی را به­ گونه­ای مناسب برآورد کنند.برای برآورد منحنی رطوبتی خاک زیرسطحی مقدار RMSE برای توابع جهانی بزرگتر از cm3cm-3 107/0 و برای توابع محلّی در محدوده cm3cm-3 356/0 – 036/0 بود. با این حال, برای شبیه­سازی جریان آب در خاک, گروه دیگری از PTF­ها کارآمدتر بودند.مقادیر RMSE تابع قربانی اصلاح شده برای شبیه­سازی مقدار رطوبت خاک سطحی و زیرسطحی به ترتیب 025/0 و 055/0 cm3cm-3 بود. مقدار RMSE توابع وستن (1999, 1997) نیز برای خاک سطحی بزرگتر از 149/0 و برای خاک زیرسطحی کوچکتر از 058/0 cm3cm-3بود.مقدار RMSE شبیه­سازی­ شده با منحنی رطوبتی اندازه­گیری شده در آزمایشگاه برای خاک­ سطحی و زیرسطحی به­ترتیب 013/0 تا 040/0 cm3cm-3 بود. می­توان نتیجه­گیری کرد که در ارزیابی اعتبار PTF­ها باید به نوع کاربردی که قرار است از PTF­ها داشته باشیم, توجه شود. یک PTF­ می­تواند برای برآورد منحنی رطوبتی خاک دقت کافی داشته باشد ولی برای برآورد گستره خاص q(h) حاکم بر فرایند بازتوزیع رطوبت در خاک, دقیق نباشد. استفاده از چنین PTF­ی می­تواند منجر به ایجاد خطاهای بالایی در شبیه­سازی مقدار رطوبت خاک گردد.

لینک کمکی