مقاله بررسي اثر فاصله‌ بلوک‌هاي کف از دريچه بر طول پرش هيدروليکي و استهلاک انرژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر فاصله‌ بلوک‌هاي کف از دريچه بر طول پرش هيدروليکي و استهلاک انرژي :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :17

برای بررسی اثر فاصله بلوک‌های کف بر مشخصات پرش هیدرولیکی, پژوهش حاضر در قالب مطالعه آزمایشگاهی انجام شد. تعداد 36 آزمایش در محدود تغییرات عدد فرود, عمق پایاب نسبی و فاصله بلوک‌های کف از دریچه انجام گرفت. تحلیل ابعادی برای تفسیر نتایج و مطالعه تأثیر هر یک از پارامتر‌های موثر مورد استفاده صورت گرفت. نتایج نشان داد فاصله بلوک‌های کف از دریچه, اثر ناچیزی بر استهلاک انرژی نسبی دارد. افزایش عدد فرود از 4/6 تا 8, تنها منجر به افزایش 8 درصد استهلاک انرژی نسبی ناشی از پرش هیدرولیکی شد. لیکن با افزایش عمق پایاب از 26/5 تا 36/7, استهلاک انرژی نسبی 34 درصد افزایش یافت. نتایج راندمان استهلاک انرژی نشان داد که افزایش فاصله بلوک, اثری ناچیز بر راندمان استهلاک انرژی دارد. همچنین با افزایش عدد فرود و همچنین کاهش عمق پایاب نسبی مقدار راندمان استهلاک انرژی کاهش می‌یابد. نتایج همچنین نشان داد که افزایش فاصله بلوک‌های کف از 18/0 به 36/0, تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر طول نسبی پرش هیدرولیکی دارد به گونه‌ای که این طول به طور میانگین حدود 115 درصد افزایش می‌یابد.

لینک کمکی