مقاله بررسي تأثير فرآيند الکتروکينتيک به همراه آبشويي بر کيفيت زه‌آب در اصلاح يک خاک شور-سديمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير فرآيند الکتروکينتيک به همراه آبشويي بر کيفيت زه‌آب در اصلاح يک خاک شور-سديمي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :22

شوری آب و خاک موضوعی است که به دلیل اهمیت آن در بسیاری از کشورها از آن به عنوان"مرگ سفید "یاد می‌شود. الکتروکینتیک یک روش فیزیکی برای استخراج نمک‌ها اعم از ترکیبات شیمیایی آلی و معدنی از خاک می‌باشد. در این مطالعه الکترودها به‌صورت افقی و به همراه فرآیند آبشویی در اصلاح الکتروکینتیکی یک خاک شور-سدیمی استفاده شدند. بدین منظور الکترودهایی از جنس آلومینیوم مشبک شده و به عنوان آند و کاتد به ترتیب در بالا و پایین ستون‌های خاک با چهار ارتفاع 10, 20, 30 و 45 سانتی‌متر قرار گرفتند. سپس آبی معادل چهار برابر آب منفذی و با تناوب 30 میلی‌متر از بالای نمونه‌ها وارد خاک شده و خصوصیات زه‌آب خروجی اندازه‌گیری و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. همچنین فرآیند آبشویی در هر یک از ارتفاع‌ها به عنوان شاهد و بدون اعمال روش الکتروکینتیک انجام شد. نتایج نشان داد که در تیمارهای الکتروکینتیک هدایت الکتریکی لحظه‌ای زه‌آب و شدت‌جریان الکتریکی عبور کرده از خاک به‌صورت افزایشی-کاهشی تغییر کرده‌اند. همچنین اسیدیته زه‌آب خروجی نسبت به شاهد افزایش داشته و بین 8/6 تا 9 متغیر بوده و دمای آن بین 23 تا 35 درجه سانتی‌گراد تغییر کرده است. اعمال جریان الکتریکی خروج کاتیون‌ها را به‌طور معنی‌داری (05/0p<) افزایش داده است (25 درصد) و خروج آنیون‌ها را به مقدار کمی (2 درصد) کاهش داده است. همچنین فرایند الکتروکینتیک, نسبت خروج یون سدیم را به دو یون کلسیم و منیزیم به‌طور متوسط 5/8 درصد در مقایسه با تیمارهای شاهد افزایش داده است.

لینک کمکی