مقاله تحليل و ارزيابي تأثيرپذيري مؤلفه‌هاي رواناب از کاربرد سطوح مختلف پلي‌آکريل‌آميد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل و ارزيابي تأثيرپذيري مؤلفه‌هاي رواناب از کاربرد سطوح مختلف پلي‌آکريل‌آميد :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :24

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی الگوی تغییرات مؤلفه‌های رواناب از جمله میزان رواناب در طول مدت زمان بارندگی, مجموع رواناب خروجی از سطح مطالعاتی, زمان شروع و خاتمه رواناب و حتی میزان رواناب در گام‌های زمانی مختلف متأثر از پلی‌آکریل‌آمید (PAM) در آزمایشگاه شبیه‌ساز باران و فرسایش انجام گرفت. در این پژوهش, از سه کرت کوچک مکعبی به ابعاد 5/0 متر و حجم کلی 125/0 متر مکعب و با شیب 20 درصد استفاده شد. تیمارهای پژوهش شامل تیمار شاهد و هفت تیمار با مقادیر 4/0, 6/0, 1, 2, 3, 4 و 6 گرم در متر مربع از PAM بوده است. نتایج پژوهش بیانگر کاهش غیرمعنی‌دار (49/0=P) میزان رواناب تیمارهای مختلف PAM بود. همچنین کاهش مقدار رواناب در تیمارهای با مقادیر مختلف PAM از روند خاصی تبعیت نکرد. افزون بر این, بیشترین کاهش مجموع رواناب به‌ترتیب در تیمارهای 2, 6 و 1 گرم در متر مربع اتفاق افتاد. زمان شروع رواناب با افزایش مقدار PAM تا دو گرم در متر مربع, افزایش و زمان خاتمه رواناب با افزایش مقدار PAM تا یک گرم در متر مربع, کاهش یافته است. همچنین با ارزیابی مقدار رواناب در گام‌های زمانی مشترک به‌طور جداگانه مشاهده شد که استفاده از PAM در مهار رواناب در تمام گام‌ها به­جز گام زمانی اول و سوم اختلافی معنی‌دار (12/0<P) ندارد.

لینک کمکی