مقاله بهبود يکنواختي توزيع بده هواي خروجي از قطره چکان‌ها در سامانه‌هاي اکسيژن- آبياري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بهبود يکنواختي توزيع بده هواي خروجي از قطره چکان‌ها در سامانه‌هاي اکسيژن- آبياري :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :18

تحقیقاتی که تاکنون انجام شده نشان می‌دهد که استفاده از اکسیژن- آبیاری به دلیل تأمین اکسیژن کافی در محیط ریشه, می‌تواند به نحو مؤثری موجب افزایش عملکرد گیاهان شود. با این حال, غیریکنواختی شدید در توزیع بده هوای خروجی از قطره‌چکان‌ها در امتداد لوله‌های آبده نقص مهمی به‌شمار می‌رود. در این پژوهش, تأثیر مستقل و یا هم‌زمان افزودن سرفکتنت با غلظت نهایی ppm 32 و نصب عوامل آشفته‌گر موضعی جریان قبل از بست‌های ابتدایی, بر یکنواختی بده هوای قطره‌چکان‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بست‌های 5/9 میلی‌متری نامتقارن و متقارن, افزودن سرفکتنت به آب آبیاری باعث افزایش ضریب یکنواختی توزیع کریستیانسن (CUC) بده هوای قطره‌چکان‌ها به ترتیب از 82%- به 37% و از 1% به 23% در مقایسه با تیمار شاهد (یعنی آب تهویه شده فاقد سرفکتنت) می‌گردد. همچنین, اضافه نمودن سرفکتنت در آب سامانه ‌های اکسیژن-آبیاری با بست‌های متقارن 5/9 و 7 میلی‌متری منجر به افرایش CUC به ترتیب از 1% به 23% و از 41%- به 39% می‌شود. نتایج همچنین نشان داد که کاربرد همزمان سرفکتنت و عوامل آشفته‌گر موضعی در یک سامانه اکسیژن-آبیاری با بست‌های ابتدایی به طول 5/9 میلی‌متر از نوع متقارن و نامتقارن, با افزایش CUC به ترتیب از 82%- به 48% و از 1% به 53% نسبت به شرایط شاهد (یعنی آب تهویه شده بدون سرفکتنت و عوامل آشفته‌گر جریان) بهبود پیدا می‌کند.

لینک کمکی