مقاله بررسي پارامترهاي مؤثر بر جريان سطحي و پهنه‌بندي مکاني منابع آب حوضه زاگرس مرکزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي پارامترهاي مؤثر بر جريان سطحي و پهنه‌بندي مکاني منابع آب حوضه زاگرس مرکزي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :27

جریان رواناب در حوضه‌های آبریز تحت تأثیر پارامترهای مختلفی است که از جمله می‌توان به میزان بارش, ارتفاع, تبخیر, دما, عوامل اقلیمی, شبکه زهکشی, توپوگرافی و زمین شناسی حوضه اشاره کرد. به دلیل وابستگی برخی از این پارامترها بر یکدیگر, میزان تأثیر آنها بر جریان رواناب, در حوضه‌هاو مناطق مختلف متفاوت می‌باشد. در این مطالعه به ارزیابی آماری و تحلیل پارامترهای مؤثر بر رواناب و پهنه بندی مکانی منابع آبهای سطحی در حوضه آبریز زاگرس مرکزی, پرداخته شده است. نتایج این مطالعه با به کار‌گیری تحلیل‌های آماری و روش رگرسیون چند متغیره برای پارامترهای ذکر شده, یک ارتباط توزیع لگاریتمی جریان سطحی با متغیرهای دما و ارتفاع با قدرت مدل R2 بین 795/0 تا 851/0 را نشان می‌دهد. برای 80 ایستگاه منتخب داخل محدوده و با همبستگی 923/0 توزیع جریان بصورت لگاریتم دبی نسبت به لگاریتم بارش و متغیر ارتفاع در سطح 95% ارتباط معنی‌دار و قابل قبولی را نشان می‌دهد. بررسی عوامل تأثیرگذار در ایجاد رواناب و اثر متغیرهای فوق در نقشه پهنه بندی تهیه شده, که براساس تأثیر شاخص وزنی هر کدام از متغیر‌ها و از طریق نرم افزار ArcGIS انجام گردید, تغییر مکان و جابجایی بسیار زیادی از مناطق مناسب و دارای پتانسیل آب, از جنوب محدوده مورد مطالعه به سمت شمال و شرق حوضه را نشان می‌دهد. همچنین, بین پارامترهای هیدرولوژیکی و تعیین مکانهای مناسب منابع آب, با روش تحلیل آماری رگرسیون چند متغیره, روش لاجستیک و روش تعیین شاخص وزنی متغیرها, انطباق تقریبی وجود دارد.

لینک کمکی