مقاله اشتقاق و اعتبارسنجي توابع انتقالي طيفي نقطه¬اي در گستره VIS-NIR-SWIR به‌منظور تخمين نگهداشت آب در خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اشتقاق و اعتبارسنجي توابع انتقالي طيفي نقطه¬اي در گستره VIS-NIR-SWIR به‌منظور تخمين نگهداشت آب در خاک :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :24

توابع پارامتریک نگهداشت آب در خاک از پارامترهای مهم­ برای مدل­های حفاظت آب و خاک می­باشند. هدف از انجام این پژوهش, امکان­سنجی استفاده از اطلاعات طیفی خاک به منظور اشتقاق توابع انتقالی طیفی برای برآورد مقدار نگهداشت آب در خاک بود. از این­رو, بازتاب ابرطیفی خاک در گستره مرئی, مادون قرمز نزدیک و میانی (2500-350 نانومتر) با استفاده از دستگاه اسپکترورادیومتر اندازه­گیری و پس از انجام (پیش)پردازش­های لازم, همبستگی بین باندها با مقدار رطوبت خاک به ازای پتانسیل­های ماتریک 15000-, 10000-, 5000-, 3000- و 330- سانتی­متر مورد بررسی قرار گرفت. سپس توابع انتقالی به روش­های رگرسیون حداقل مربعات جزئی (PLSR) و PLSR توأم با نمونه­برداری مجدد (Bagging-PLSR) پی­ریزی و تحت عنوان توابع انتقالی طیفی نقطه­ای (PSTFs) نامگذاری شدند. نتایج نشان داد توابع انتقالی طیفی توانایی قابل قبولی برای برآورد مقدار نگهداشت آب در خاک دارند. توابع انتقالی طیفی حاصل از روش PLSR دارای دقت نسبتاً بیشتری (cm3 cm-3 022/0-012/0RMSE=) در مقایسه با توابع بدست آمده از روش Bagging-PLSR (cm3 cm-3 029/0-012/0RMSE=) برای برآورد مقدار رطوبت حجمی خاک در هر یک از پتانسیل­های ماتریک خاک بودند. از طرفی, در هر دو روش مقدار رطوبت خاک در پتانسیل­های ماتریک 15000- , 10000- و 5000- با دقت بیشتری نسبت به مقدار رطوبت در پتانسیل­های ماتریک 3000-, 1000- و 330- سانتیمتر برآورد شد. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که توابع انتقالی طیفی می­توانند به عنوان یکی از روش­های غیر مستقیم برای مطالعه وضعیت نگهداشت آب در خاک به ویژه در مکش­های بالاتر مورد استفاده قرار گیرند.

لینک کمکی