مقاله اشتقاق و اعتبارسنجي توابع انتقالي طيفي پارامتريک به‌منظور برآورد ويژگي‌هاي هيدروليکي خاک در گستره VIS-NIR-SWIR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اشتقاق و اعتبارسنجي توابع انتقالي طيفي پارامتريک به‌منظور برآورد ويژگي‌هاي هيدروليکي خاک در گستره VIS-NIR-SWIR :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :24

ویژگی‌های هیدرولیکی خاک اهمیت زیادی در چرخ آبی طبیعت دارند. هدف از انجام این پژوهش, امکان‌سنجی استفاده از اطلاعات طیفی خاک در گستره مرئی, مادون قرمز نزدیک و میانی (2500-350 نانومتر) به‌منظور برآورد پارامتریک ویژگی‌های هیدرولیکی خاک بود. بدین منظور, بازتاب ابرطیفی نمونه‌های خاک با استفاده از دستگاه اسپکترورادیومتر و به کمک روش‌های استاندارد اندازه‌گیری شد. پس از انجام پیش‌پردازش‌های طیفی, همبستگی بین مقادیر بازتاب در هر یک از طول موج‌های منحنی‌های حذف پیوستار طیفی با پارامترهای هیدرولیکی مدل معلم- ون‌گنوختن ( , n و Ks*) مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از روش رگرسیون مرحله‌ای چندگانه, روابط ریاضی مربوطه پی‌ریزی و تحت عنوان توابع انتقالی طیفی پارامتریک (PSTFs) نامگذاری شدند. بر اساس نتایج, بیشترین ضریب همبستگی بین متغیرها در طول موج‌های نزدیک به 550 و 2300 نانومتر (برای پارامترهای و n ) و 1927 نانومتر (برای پارامتر Ks*) به‌دست آمد. توابع انتقالی طیفی دقت تقریباً یکسانی در برآورد پارامترهای (54/0=R) و n (58/0=R) نشان دادند. در حالی‌که این توابع, بهترین تخمین‌ها را برای پارامتر Ks* با ضریب همبستگی (R) برابر با 76/0 نشان دادند. با استفاده از توابع انتقالی طیفی, مقدار رطوبت خاک به ازای تمامی پتانسیل‌های ماتریک با متوسط RMSE برابر cm3 cm-3 017/0 برآورد شد. بر اساس نتایج این پژوهش, اگرچه پارامترهای هیدرولیکی تخمینی با دقت بسیار بالایی همراه نبودند, لیکن این رویکرد ضمن آن‌که می‌تواند به عنوان کاربرد نوینی از طیف‌سنجی خاک مطرح شود, می‌تواند به عنوان روشی غیرمستقیم برای برآورد پارامتریک ویژگی‌های هیدرولیکی خاک نیز معرفی شود.

لینک کمکی