مقاله شبيه‌سازي برنامه‌ريزي آبياري گياه سويا با استفاده از مدل BUDGET

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شبيه‌سازي برنامه‌ريزي آبياري گياه سويا با استفاده از مدل BUDGET :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :21

پیش بینی و برنامه ریزی دقیق آبیاری گیاهان می تواند ضمن جلوگیری از تنش های احتمالی دوره ای, کارایی مصرف آب را نیز افزایش دهد. در این پژوهش, عملکرد مدل BUDGET در برنامه ریزی آبیاری در مقابل داده های تحت مدیریت کم آبیاری سویا برای دو سال زراعی متوالی 88-1387 و 89-1388 مورد ارزیابی قرار گرفت. این پژوهش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تیمار آبیاری سطحی شیاری شامل تیمار آبیاری کامل (تیمار شاهد), تیمار کم آبیاری سنتی درحد 75 و 50 درصد جبران نقصان رطوبتی خاک و تیمار آبیاری بخشی منطقه ریشه درحد 50 درصد جبران نقصان رطوبتی خاک انجام شد. هر تیمار دارای سه تکرار بود. نتایج نشان داد که شاخص های ارزیابی مدل RMSE و CRM در سال 1387 به ترتیب برابر 91/3 و 18/0- و در سال 1388 به ترتیب 76/4 و 11/0- بود. شاخص EF در سال زراعی 87 و 88 به ترتیب برابر 69/0 و 78/0 به دست آمد که نشان دهنده کارایی قابل قبول مدل در پیش بینی عملکرد می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که کاربرد مدل BUDGET با اصلاح ضرایب گیاهی در مراحل مختلف رشد گیاه و ویژگی های خاک و گیاه می تواند نتایج دقیق تری ارائه کند. همچنین, نتایج حاصل از تحلیل حساسیت مدل نشان داد که مدل BUDGET نسبت به عمق آب آبیاری و رطوبت اولیه خاک در تیمار آبیاری کامل حساسیت کمی دارد.

لینک کمکی