مقاله مقايسه روشهاي سيستم استنتاج عصبي_فازي و برنامه‌ريزي بيان‌ژن در‌برآورد تبخير از تشتک (مطالعه موردي: استان خراسان جنوبي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه روشهاي سيستم استنتاج عصبي_فازي و برنامه‌ريزي بيان‌ژن در‌برآورد تبخير از تشتک (مطالعه موردي: استان خراسان جنوبي) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :18

امروزه تخمین صحیح تبخیر به عنوان یکی از عناصر مهم چرخه هیدرولوژی, نقش مهمی را در توسعه و مدیریت منابع­آب کشورهای مواجه با بحران آب ایفا می­کند. تاکنون روش­ها و فرمول­های تجربی فراوانی در زمینه برآورد فرایند غیرخطی و پیچیده تبخیر از تشتک ارائه شده که از دقت بالایی برخوردار نبوده و همچنین دسترسی به تمام پارامترهای ورودی مشکل و یا اندازه­گیری آنها محتاج صرف هزینه و زمان زیادی می­باشد. هدف از این تحقیق ارزیابی کارایی دو مدل برنامه­ریزی­بیان­ژن و عصبی- فازی جهت تخمین تبخیر از تشتک در استان خراسان­جنوبی می­باشد. برای این منظور از داده­های هواشناسی روزانه شش ایستگاه سینوپتیک به مدت بیست سال(2010-1990), استفاده­شد. پارامترهای ورودی به مدل عبارتند از: میانگین دمای هوا, رطوبت­نسبی, حداکثر وحداقل دمای هوا, سرعت باد و ساعات آفتابی. برای ارزیابی مدلها و مقایسه آن­ها از معیارهای ضریب تبیین , جذر میانگین مربع خطاها و میانگین خطاها استفاده گردید. مقایسه نتایج آزمون دو مدل نشان­ داد که مدل برنامه­ریزی بیان­ژن کارایی بهتری نسبت به مدل عصبی- فازی در برآورد روزانه تبخیر از تشتک دارد. بطوری که بهترین نتایج مدل برنامه­ریزی بیان­ژن در ایستگاه بشرویه با ضریب تبیین 79/0, 44/1=RMSE و 35/0MBE= ضعیف­ترین نتایج در ایستگاه بیرجند با ضریب تبیین7/0, 6/2=RMSE و 2/1MBE= بدست آمد. همچنین نتایج نشان داد میانگین دمای ­روزانه بیشترین تاثیر را در برآورد تبخیراز تشتک دارد.

لینک کمکی