مقاله کارائي مصرف آب و بهره‌وري آب در ژنوتيپ‌هاي سيب‌زميني تحت تنش کم آبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کارائي مصرف آب و بهره‌وري آب در ژنوتيپ‌هاي سيب‌زميني تحت تنش کم آبي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :27

شناخت ارقام مقاوم به خشکی جهت حفظ منابع آب و ارتقا بهره‌وری از راه‌کارهای توسعه کشاورزی پایدار در مناطق خشکی مانند ایران می­باشد. به‌منظور شناخت میزان حساسیت ژنوتیپ­‌های مختلف سیب­‌زمینی به تنش کم آبی, پژوهشی به‌ صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار طی دو سال اجرا گردید. ژنوتیپ­‌های سیب‌زمینی در 11 سطح (آگریا, کایزر, ساوالان, سانته, مارفونا, هرمس, جلی, پیکاسو, میلوا, 1-397081, 2-397069) و تیمار آبیاری در دو سطح (تنش و شاهد) اعمال شد. در ابتدا آبیاری به روش تیپ و نرمال انجام و در مرحله تشکیل غده, آبیاری تیمار تنش قطع و تیمار شاهد به‌ صورت نرمال آبیاری گردید. پس از اینکه کمبود رطوبت خاک به نود درصد رسید, مجدداً آبیاری انجام تا خاک به ظرفیت زراعی رسیده و تا انتهای دوره رشد آبیاری به‌ صورت نرمال انجام گرفت. نتایج تجزیه مرکب آنالیز داده­‌های دو سال, کاهش عملکرد بیولوژیک, وزن تر غده سالم, وزن تر غده سالم قابل فروش, حداکثر شاخص سطح برگ, وزن خشک, تبخیر و تعرق و مصرف آب در ژنوتیپ‌­ها تحت شرایط تنش نسبت به شاهد نشان داد. بهره­‌وری آب بر مبنای وزن تر غده سالم و غده سالم قابل فروش در اکثر ژنوتیپ­‌ها تحت شرایط تنش کاهش یا تمایل به کاهش داشت. همچنین کارآئی مصرف آب بر مبنای عملکرد غده سالم و عملکرد غده سالم قابل فروش در هر دو سال در شرایط تنش نسبت به شاهد در همه ژنوتیپ‌­ها بجز 2-397069 کاهش یافت. بیش‌ترین میزان بهره‌­وری آب بر مبنای وزن تر غده سالم قابل فروش در هر دو سال در تیمار تنش در ژنوتیپ 2-397069 به‌ ترتیب 41/5 و 5 کیلوگرم بر مترمکعب مشاهده گردید. بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش اجرای تحقیقات تکمیلی به‌ منظور دستیابی به ژنوتیپ مناسب سیب‌­زمینی برای شرایط کم­‌آبی و واقعی کشور با توجه به تنوع فصل کاشت, مکان­, شرایط آب و هوایی, کیفیت سیب­‌زمینی بذری, نیروی متخصص و ... پیشنهاد می­گردد.

لینک کمکی