مقاله بررسي تأثيرکم آبياري بر عملکرد، خصوصيات کيفي و شاخص بهرهوري مصرف آب 3 رقم سويا در دشت مغان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثيرکم آبياري بر عملکرد, خصوصيات کيفي و شاخص بهرهوري مصرف آب 3 رقم سويا در دشت مغان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :22

کم­­آبی اصلی­ترین عامل محدود کننده رشد گیاهان است, به‌طوری‌که حصول عملکرد مطلوب در شرایط کم‌آبیاری مستلزم انتخاب رقم مناسب با توجه به شرایط هر منطقه می‌باشد. براین­اساس آزمایشی به­صورت کرت‌های خرد شده بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار در دشت­مغان در سال­های 1394 و 1395 بر روی گیاه سویا اجرا شد. تیمارها شامل 4 سطح آبیاری IR1 (شاهد), IR2 (80 درصد نیاز­آبی), IR3 (70 درصد نیاز­آبی) و IR4 (50 درصد نیاز­آبی) به­عنوان عامل اصلی و ارقام زودرس سویا (Cul1:­ ویلیامز, Cul2:­M9و Cul3:­­زان) به­عنوان عامل‌ فرعی بودند. نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده‌ها نشان دادند که کم‌آبیاری در تمامی سطوح موجب کاهش عملکرد و اجزای آن, درصد روغن­دانه و بهره­وری آب مصرفی در تمامی ارقام شد. به‌طوری‌که بالاترین میزان آن‌ها (عملکرد 4000 کیلوگرم در هکتار, تعداد غلاف در هر بوته 33/127, تعداد دانه در هر بوته 240, وزن هزاردانه 340 گرم, بیوماس 8900 کیلوگرم در هکتار, درصد پروتئین­دانه 3/25, بهره­وری مصرف آب بر اساس عملکرد دانه 95/0 کیلوگرم­ بر متر مکعب و بهره­وری مصرف آب بر اساس روغن­دانه 23/0 کیلوگرم­ بر­ متر ­مکعب) در تیمار IR1 مربوط به رقم ویلیامز و پایین‌ترین مقادیر آن‌ها در تیمارهای IR3 و IR4 مربوط به رقم زان بود. همچنین پایین‌ترین درصد پروتئین­دانه در تیمار آبیاری نرمال در رقم ویلیامز و بالاترین آن در رقم M9 در تیمار IR4 به دست آمد. بنابراین بر اساس نتایج تحقیق, در دشت­مغان رقم ویلیامز برترین رقم ­(از نظر تمامی صفات مورد بررسی به­ویژه بهره­وری آب مصرفی) در شرایط کم‌آبیاری و آبیاری نرمال؛ رقم زان و M9 حساس­ترین رقم­ها به کم‌آبیاری بودند.

لینک کمکی