مقاله برآورد منحني مشخصه آب خاک با استفاده از مدل پارامتريک مقياس‏گذاري شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله برآورد منحني مشخصه آب خاک با استفاده از مدل پارامتريک مقياس‏گذاري شده :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

اندازه‏گیری مستقیم منحنی مشخصه آب خاک به دلیل تغییرپذیری مکانی و زمانی زیاد خصوصیات هیدرولیکی, کاری دشوار و پرهزینه است, لذا تخمین منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از ویژگی‏های زودیافت پایه‏ای خاک مورد توجه واقع شده است. در این پژوهش, از داده‏های پراکنش اندازه‏ای ذرات 12 نمونه خاک پایگاه اطلاعات داده‏ای UNSODA برای مقایسه مدل‏های پارامتریک مقیاس‏گذاری شده و نرم افزار ROSETTA استفاده شد. نتایج نشان داد که منحنی مشخصه آب خاک را می‏توان با استفاده از داده‏های منحنی پراکنش اندازه‏ای ذرات خاک برآورد نمود و عملکرد نسبی (RI) برآورد منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از مدل‏ پارامتریک مقیاس‏گذاری شده 3/50% بیشتر از نرم افزار ROSETTA می‏باشد. همچنین به دلیل عملکرد مستقل از داده‏های آزمایشگاهی و عدم نیاز به پارامترهای تجربی در روش مقیاس‏گذاری, استفاده از این روش نسبت به نرم افزار ROSETTA مناسب‏تر است. نتایج مقایسه آماری مدل مقیاس‏گذاری شده نشان داد که این روش بهترین برازش را بر داده‏های تجربی دارد. همچنین در مدل پارامتریک مقیاس‏گذاری, در مکش‏های بالا (رطوبت کم) و خشک شدن خاک, برآورد منحنی مشخصه آب خاک عملکرد نسبی بهتری نسبت به نرم‏افزار ROSETTA نشان می‏دهد, بنابراین می‏توان از این روش برای برنامه‏ریزی آبیاری استفاده نمود. روش مقیاس‏گذاری نشان داد که با استفاده از درصد ذرات شن, سیلت و رس می‏توان منحنی مشخصه آب خاک را با دقت برآورد کرد, به دلیل تغییرپذیری مکانی- زمانی نسبتاً ثابت درصد ذرات شن, سیلت و رس می‏توان از روش مقیاس‏گذاری در مقیاس‏های مطالعاتی بزرگ استفاده نمود.

لینک کمکی