مقاله تأثير شستشوي لترال‌هاي آبياري بر گرفتگي قطره‌چکان‌هاي PCJ و UniRam هنگام کاربرد پساب تصفيه‌شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير شستشوي لترال‌هاي آبياري بر گرفتگي قطره‌چکان‌هاي PCJ و UniRam هنگام کاربرد پساب تصفيه‌شده :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :22

امروزه به‌منظور حفاظت از منابع آب و رفع مشکل بحران و کمبود آب و همچنین کاهش مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از افزایش تولید فاضلاب, کاربرد فاضلاب‌ها و پساب‌ها در آبیاری محصولات کشاورزی گسترش یافته است. سیستم آبیاری قطره‌ای مناسب‌ترین روش برای کاربرد پساب است, با این حال گرفتگی قطره‌چکان‌ها بزرگ‌ترین مشکل پیش‌روی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای است. شستشوی لترال‌های آبیاری قطره‌ای یکی از روش‌های مناسب برای کنترل گرفتگی قطره‌چکان‌هاست. هدف از این تحقیق بررسی گرفتگی قطره‌چکان‌های ( 2) PCJ, ( 4) PCJ و ( 5/3) UniRam, در شرایط آبیاری با پساب تصفیه‌شده و همچنین بررسی تأثیر شستشوی لترال‌های آبیاری بر کاهش و یا رفع گرفتگی قطره‌چکان‌ها بود. به این منظور روند تغییرات شاخص‌های دبی نسبی, یکنواختی پخش, ضریب یکنواختی کریستیانسن و ضریب یکنواختی آماری دبی قطره‌چکان‌های مورد مطالعه در شرایط کاربرد پساب تصفیه‌شده و اعمال شستشو, در طی 504 ساعت آبیاری, مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان گرفتگی قطره‌چکان‌های مورد بررسی در شرایط کاربرد پساب تصفیه‌شده قابل توجه نبود. به‌طور کلی قطره‌چکان‌های ( 2) PCJ, ( 4) PCJ و ( 5/3) UniRam به ترتیب با 4/6, 9/0 و 5/0 درصد کاهش دبی, حساسیت بیش‌تری به گرفتگی داشتند. شستشوی لترال‌های آبیاری موجب کاهش گرفتگی قطره‌چکان‌ها در شرایط کاربرد پساب تصفیه‌شده گردید. علاوه بر این عملکرد قطره‌چکان‌های مورد مطالعه از نظر شاخص‌های دبی نسبی, یکنواختی پخش, ضریب یکنواختی کریستیانسن و ضریب یکنواختی آماری دبی در طول دوره بررسی ‌در ردیف خوب-خیلی خوب قرار گرفت.

لینک کمکی