مقاله بررسي تاثير خاک، پساب و لجن فاضلاب بر برخي ويژگي‌هاي رويشي گياه قره داغ (Nitraria schoberi)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تاثير خاک, پساب و لجن فاضلاب بر برخي ويژگي‌هاي رويشي گياه قره داغ (Nitraria schoberi) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :26

بیش از دو سوم کشور ایران در مناطق خشک و نیمه خشک واقع شده که این امر ضرورت توجه به روش‌های کاهش مصرف آب و استفاده از آب‌های نامتعارف را نشان می‌دهد. در این بررسی از تیمارهای آبیاری با پساب در پنج سطح( 0, 25, 50, 75 و 100%), لجن در دو سطح(وجود و عدم وجود لجن) و دو نوع خاک(خاک دشت سجزی و خاک زراعی) استفاده و آنالیزهای مربوط به خصوصیات ریخت‌شناسی گیاه با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین میزان افزایش ارتفاع, قطریقه و پوشش تاجی در خاک دشت سجزی در تیمار کاربرد لجن و عدم کاربرد لجن مربوط به سطح پساب 100 درصد است. این در حالی است که همین میزان برای خاک زراعی در تیمار کاربرد لجن مربوط به سطح پساب 100 درصد و در تیمار عدم کاربرد لجن برای ارتفاع گیاه مربوط به سطح پساب 50 درصد, قطر یقه سطح پساب 100 درصد و قطر تاج پوشش 75 درصد است. نتایج همچنین نشان داد که کمترین میزان افزایش در ارتفاع, قطر یقه و تاج پوشش برای خاک سجزی در تیمار عدم کاربرد لجن برای ارتفاع سطح پساب صفر درصد و برای قطر یقه و تاج پوشش سطح پساب 25 درصد است. همچنین برای خاک زراعی در تیمار عدم کاربرد لجن به ترتیب برای ارتفاع, قطر یقه و تاج پوشش سطح پساب 25, 50 و صفر درصد و برای تیمار کاربرد لجن برای قطر یقه سطح 75 و برای ارتفاع و تاج پوشش سطح صفر درصد است.

لینک کمکی