مقاله ارزيابي مدل درختي M5 و دو مدل تجربي مبتني بر دماي هوا براي برآورد تابش خورشيدي با استفاده از LST در يک اقليم نيمه خشک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي مدل درختي M5 و دو مدل تجربي مبتني بر دماي هوا براي برآورد تابش خورشيدي با استفاده از LST در يک اقليم نيمه خشک :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :21

تابش خورشیدی از پارامترهای ورودی برای بسیاری از مطالعات شبیه‌سازی مانند فرآیندهای وابسته به تغییرات آب و هوایی, هیدرولوژی و اکولوژی است. مدل­های پیشنهادی به­منظور برآورد این پارامتر به علت این­که از داده­های هواشناسی از نوع مکانی نقطه­ای استفاده می­کنند, برآورد نقطه‌ای از مقدار تابش ارائه می‌کنند. در این پژوهش, دو مدل تجربی هارگریوز- سامانی و محمود – هابرد که مبتنی بر داده­های دمای هوا هستند, با ورودی داده­های روزانه LST (دمای سطح زمین) محصولات MOD11A1 وMYD11A1 سنجنده مودیس به جای دمای هوا, برای تخمین تابش خورشیدی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده­های روزانه تابش خورشیدی ایستگاه سینوپتیک اهواز واقع در استان خوزستان در دو سال متوالی (سال­های 2006 و 2007) به عنوان داده­های واقعی استفاده شد. نتایج حاصل از اعتبار سنجی نشان داد که مدل هارگریوز – سامانی با ورودی LST محصولات MOD11A1 و مدل محمود- هابرد با ورودی LST محصولات MYD11A1 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین دقت در برآورد تابش خورشیدی هستند. برای این مدل­ها, شاخص­های آماری R2 وRMSE به ترتیب 83/0,(Mj m-2 d-1) 46/2, 79/0 و (Mj m-2 d-1) 09/4 بدست آمد. برای مدل هارگریوز سامانی همچنین, با استفاده از مدل درختی M5 دو مدل ( RS-M5-1 و RS-M5-2) مبتنی بر داده­های LST محصولات MOD11A1 مودیس متغیرهای جغرافیایی تدوین و نتایج حاصل از آن­ها با نتایج مدل­های تجربی مقایسه شد. نتایج نشان داد که در مقایسه بین مدل درختی RS-M5-1 و مدل­های تجربی با ورودی مشابه, مدل درختی M5 از دقت بیشتری برخوردار است. به طور کلی, مدل درختی RS-M5-2 با ورودی­های LST محصولات MOD11A1, ساعت آفتابی حداکثر و واقعی و همچنین تابش­فرا زمینی, نسبت به مدل­های دیگر دارای دقت بیشتری است. برای این مدل, مقادیر آماره­های R2 و NSE به ترتیب برابر 87/ و 86/ و جذر میانگین مربعات خطا برابر 24/10 درصد برآورد شد.

لینک کمکی