مقاله تعيين شاخص هاي مؤثر براي ارزيابي کيفيت خاک در کاربري هاي مختلف حوضه آبخيز چغاخور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين شاخص هاي مؤثر براي ارزيابي کيفيت خاک در کاربري هاي مختلف حوضه آبخيز چغاخور :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :25

برای بررسی کیفیت خاک, استفاده از شاخص‌های حساس خاک به مدیریت کاربری اراضی ضروری می‌باشد. از آن جائیکه رصد کلیه خصوصیات خاک, پرهزینه و طاقت فرسا است بنابراین تعداد محدودی از خصوصیات خاک توصیه می‌شود. این مطالعه با هدف مقایسه برخی خصوصیات خاک در کاربری‌های مختلف و تعیین حداقل ویژگی‌های مؤثر بر کیفیت خاک در حوضه آبخیز دریاچه چغاخور در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. بدین منظور با استفاده از روش ابر مکعب لاتین و با بهره گیری از نقشه‌‌های شیب, کاربری و خاک, مکان 125 نمونه سطحی (20-0 سانتیمتر) تعیین شد. پس از تیمارهای اولیه نمونه‌های خاک, 29 خصوصیت فیزیکی و شیمیایی خاک‌ها به روش‌های استاندارد اندازه‌گیری شدند. نتایج مقایسه میانگینها در کاربریهای مختلف نشان داد که ویژگیهایی شامل میانگین وزنی قطر خاکدانه‌ها, آب قابل استفاده, گنجایش هوایی, شاخص دکستر, کربن آلی, کربن آلی ذره ای در خاکدانه های بزرگ, نسبت کربن آلی ذره ای در خاکدانه های بزرگ به کوچک, غلظت فسفر, آهن و مس به ترتیب در کاربری باغ, زمینهای زراعی, مراتع خوب, دیمزارها و مراتع ضعیف سیر نزولی داشتند. جهت تعیین شاخصهای مرثر بر ارزیابی کیفیت خاک در کاربریها تجزیه داده‌ها به مؤلفه های اصلی و تجزیه تشخیص گام به گام انجام شد و ویژگیهایی همانند پایداری خاکدانه ها در آب, اجزای بافت خاک, نسبت کربن آلی ذره ای در خاکدانه های درشت به خاکدانه های کوچک و غلظت عناصر سنگین مس و روی به عنوان حداقل مجموعه داده‌های حساس به کیفیت خاک گزینش شدند.

لینک کمکی