مقاله اثر تغيير اقليم بر اطمينان‌پذيري تأمين آب پايين‌دست سد کرخه و راهکارهاي سازگاري با آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر تغيير اقليم بر اطمينان‌پذيري تأمين آب پايين‌دست سد کرخه و راهکارهاي سازگاري با آن :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :26

افزایش جمعیت و رشد تقاضا برای آب, همواره مدیران این بخش را با چالشی اساسی مواجه نموده است. این در حالی است که تغییر اقلیم در آینده‌ای نه چندان دور بیش از پیش بر پیچیدگی‌های این چالش می‌افزاید. در این مطالعه به منظور بررسی اثر تغییر اقلیم بر سیستم تأمین آب حوضه آبریز کرخه, نخست با استفاده از 15 مدل GCMs و چند سناریوی انتشار گازهای گلخانه‌ای, تغییرات بارش و دما برای افق زمانی 2050 بررسی شد. سپس با واسنجی یک مدل بارش-رواناب, سری‌های زمانی بارش و دما, برای تولید سری‌های زمانی آورد رودخانه بکار گرفته شد. به دلیل عدم قطعیت مدل‌های GCMs در برآورد دما و بارش, آبدهی پیش‌بینی شده برای اواسط قرن جاری از 56 درصد کاهش تا 34 درصد افزایش, داشته اند. لذا برای حل مشکل عدم ‌قطعیت, با استفاده از روش خوشه‌بندی سلسله مراتبی, 35 سری زمانی آبدهی به 5 خوشه گروه‌بندی و از هر خوشه یک نماینده انتخاب شد. ارزیابی وضعیت تخصیص آب با استفاده از مدل WEAP و به روش شبیه‌سازی انجام گرفت. همچنین سه استراتژی مدیریتی افزایش راندمان آبیاری, استفاده مجدد آب و تغییر الگوی کشت برای سازگاری با تغییر اقلیم ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که ساخت سدهای جدید به دلیل افزایش تخصیص آب در بالادست, می‌تواند اطمینان‌پذیری تأمین آب کشاورزی پایین‌دست سد کرخه را تا کمتر از 70 درصد کاهش دهد. همچنین استفاده مجدد از آب, با اطمینان‌پذیری 91 درصد, به عنوان موثرترین راهکار برای سازگاری با تغییرات اقلیمی شناخته شد. هر چند تغییر الگوی کشت روشی کم هزینه‌تر است, لیکن اجرای آن منوط به همکاری کشاورزان ‌می‌باشد.

لینک کمکی