مقاله مديريت جامع آب کشاورزي در مقياس حوضه آبريز(IWMsim) با رويکرد پويايي سيستم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مديريت جامع آب کشاورزي در مقياس حوضه آبريز(IWMsim) با رويکرد پويايي سيستم :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :33

دستیابی به توسعه پایدار سیستم‌های منابع آب, مستلزم ارزیابی و بررسی اثرات بلندمدت اقتصادی, اجتماعی و زیست‌محیطی طرح‌های توسعه و مدیریت منابع آب می‌باشد. از این رو توسعه مدلی که بتواند ابعاد مختلف طرح‌های توسعه منابع آب و برهم‌کنش‌ اتخاذ شیوه‌های مختلف بهره‌برداری را شبیه‌سازی کند و با آن مدل بتوان راهکارهای مدیریتی مختلف را سنجید, می‌تواند کمک زیادی به مدیران و تصمیم‌گیران حوزه آب بنماید. در این مطالعه با استفاده از رویکرد پویایی سیستم‌ها یک مدل جامع و پویا موسوم به IWMsim برای ارزیابی سیاست‌های مدیریتی مختلف و کمک به تصمیم‌سازی در سطوح کلان مدیریت منابع آب توسعه داده شد. در مدل IWMsim برای بررسی اثرات متقابل اقتصادی- زیست‌محیطی طرح‌های توسعه منابع آب دو شاخص‌ کلان هزینه‌های ملی و درآمد ملی توسعه داده شد. سپس مدل ارائه شده با استفاده از اطلاعات اقلیمی و هیدرولوژیکی بلندمدت محدوده مطالعاتی ورامین واسنجی و صحت‌سنجی شد. مدل با استفاده از شاخص‌های آماری میانگین مربعات خطا (RMSE), حداکثر خطا (ME) و ضریب تبیین (R2) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج ارزیابی‌ها نشان داد که مدل قادر است متغیرهای کلیدی عملکرد نسبی محصولات زراعی (RMSE=14.2%, ME=20% و R2=0.92), تراز آب زیرزمینی (RMSE=0.37m, ME=0.45m و R2=0.99) و شوری آب زیرزمینی (RMSE=57 μS/cm, ME=148μS/cm و R2=0.79) را با دقت مناسب شبیه‌سازی نماید.

لینک کمکی