مقاله ارزيابي عدم قطعيت تغييراقليم و اثرات آن بر احتمال تواتر آبدهي ورودي سد جاميشان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي عدم قطعيت تغييراقليم و اثرات آن بر احتمال تواتر آبدهي ورودي سد جاميشان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :36

به منظور ارزیابی عدم قطعیت تغییر اقلیم بر آبدهی ورودی به سد جامیشان واقع در شمال شرقی استان کرمانشاه, ابتدا تغییرات پارامترهای دما و بارش منطقه در دوره‌های 2020-2039 و 2040-2059 با استفاده از مدل ترکیبی حاصل از میانگین وزنی خروجی هفت مدل اقلیمی تحت سه سناریو انتشار A1B, B1 و A2 محاسبه شد, سپس داده‌های بارش و دمای روزانه محاسبه شده برای دوره‌های آتی تحت هرسناریو به مدل بارش-رواناب روزانه IHACRES که واسنجی و صحت‌سنجی شد, وارد شده و رواناب دوره‌های آتی تحت هر سناریو پیش‌بینی شد. به‌منظور تعیین دوره‌های پرآبی و کم‌آبی در وضعیت موجود و دوره‌های آتی, با استفاده از ماتریس احتمال انتقال زنجیره مارکف, احتمال تواتر ماه‌های پرآب, نرمال و کم‌آب محاسبه شد. نتایج نشان داد, در دروه 2020-2039, بارش و رواناب سالانه کاهش و دمای سالانه افزایش می‌یابد. در دوره 2040-2059 که تغییرات شدیدتر است دمای سالانه بین 2+ و 66/0- درجه سانتی‌گراد تغییر می‌کند. بارش و رواناب سالانه در سناریوهای A1B و B1 کاهش و در سناریو A2 افزایش نشان می‌دهد.

لینک کمکی