مقاله بررسي اثرات کم‌آبياري بر روند رشد و خصوصيات کمي و کيفي ذرت دانه‌اي در کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثرات کم‌آبياري بر روند رشد و خصوصيات کمي و کيفي ذرت دانه‌اي در کرمانشاه :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

این مطالعه برای بررسی اثرات کم‌آبیاری بر روند رشد, خصوصیات کمی, کیفی و کارآیی مصرف آب ذرت در کرمانشاه, در فصل زراعی 1391 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار سطح آبیاری (40 درصد کم‌آبیاری, 20 درصد کم‌آبیاری, آبیاری کامل (روش پنمن - مانتیث اصلاح شده فائو) و 20 درصد بیش‌آبیاری) در سه تکرار به‌روش آبیاری جویچه‌ای انجام شد. نتایج نشان داد اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد دانه, بیومس, وزن ساقه, وزن بلال, وزن برگ, شاخص سطح برگ, ارتفاع بوته, تعداد دانه در ردیف, تعداد دانه در بلال و عملکرد پروتئین و روغن دانه معنی‌دار بود. میزان تأثیر تنش آبی بر خصوصیات ذرت در بازه‌های زمانی مختلف دوره رشد آن متفاوت بود و در اواخر دوره رشد (مرحله پرشدن دانه) تأثیر تنش آبی بیشتر بود. مقدار بیشینه کارآیی مصرف آب نسبت به عملکرد دانه و روغن در تیمار بیش آبیاری به‌ترتیب معادل 051/1 و 0549/0 کیلوگرم بر هکتار و نسبت به عملکرد بیومس و پروتئین در تیمار شاهد به‌ترتیب معادل 568/2 و 092/0 کیلوگرم بر هکتار به‌دست آمدند. لذا, کم‌آبیاری ذرت در کرمانشاه توصیه نمی‌شود.

لینک کمکی