مقاله بررسي ارتباط بين جريان تابش خالص با خصوصيات محيطي و پوشش سطح با استفاده از تصوير ماهواره اي (مطالعه موردي: جنوب استان کرمان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ارتباط بين جريان تابش خالص با خصوصيات محيطي و پوشش سطح با استفاده از تصوير ماهواره اي (مطالعه موردي: جنوب استان کرمان) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :27

میزان جریان تابش خالص سطح زمین مستقیماً به دمای سطح, کاربری اراضی, خاک و توپوگرافی بستگی دارد. در پژوهش حاضر به‌منظور برآورد تابش خالص خورشید از تصویر ماهواره­ای لندست 8 استفاده شده است. با استفاده از نمونه­برداری سیستماتیک به فواصل 500 متر ارزش لایه دمای سطح زمین, NDVI, ارتفاع از سطح دریا, شیب, جهت جغرافیایی و کاربری ارضی در نقاط نمونه برای انجام تحلیل, استخراج شد. برای استخراج دمای سطح از الگوریتم Mono-Window استفاده شده است. نتایج نشان داد که رابطه مستقیمی بین افزایش ارتفاع و NDVI با میزان تابش خالص وجود دارد, که ضرایب همبستگی خطی نیز به ترتیب 68/0 و 19/0 به‌دست آمد. همچنین رابطه معکوسی با ضریب همبستگی خطی 74/0 بین جریان تابش خالص و دمای سطح زمین وجود دارد. از بررسی میزان جریان تابش خالص در جهت­های مختلف جغرافیایی مشخص شد که در محدوده مورد مطالعه جهت شمال غربی با w/m2637 بیش‌ترین جریان تابش خالص و جهت شرقی با w/m2 7/582 کم‌ترین میزان جریان تابش خالص را دارد که جریان تابش خالص در این جهت­ها با میزان شیب رابطه مستقیمی با ضریب همبستگی 54/0 دارد. به علاوه میزان جریان تابش خالص در سطوح آبی مثل دریاچه و مخزن سد با w/m2817 بیش‌ترین مقدار جریان تابش خالص و اراضی شور با w/m2509 کم‌ترین جریان تابش خالص را دارند. بیش‌ترین و کم‌ترین میزان جریان تابش خالص به‌ترتیب در خاک­های اینسپتی­سل و بدلند وجود دارد.

لینک کمکی