مقاله برآورد رطوبت خاک به کمک شاخص‌هاي پوشش گياهي و دماي سطح خاک و شاخص نرمال‌شده رطوبت با استفاده از تصاوير MODIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله برآورد رطوبت خاک به کمک شاخص‌هاي پوشش گياهي و دماي سطح خاک و شاخص نرمال‌شده رطوبت با استفاده از تصاوير MODIS :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :16

برآورد رطوبت خاک سطحی برای مدیریت بهینه منابع آب و خاک ضروری است. رطوبت خاک سطحی, متغیری مهم در چرخ آبی طبیعت است که نقش مهمی در تعادل جهانی آب و انرژی به واسطه تاثیر بر فرآینده­های هیدرولوژیک, اکولوژیک و هواشناسی دارد. رطوبت خاک به دلیل تغییر­پذیری ویژگی­های خاک, توپوگرافی, پوشش گیاهی و پویایی نیوار در زمان و مکان تغییر می­کند. اندازه­گیری رطوبت خاک, به طور مستقیم با استفاده از روش­های درجا مانند نوترون­متر و TDR یا به طور غیر مستقیم به وسیله توابع انتقالی و یا سنجش از دور انجام می­شود. از آنجا که اندازه­گیری­های درجا معمولا در پهنه­های وسیع هم هزینه بر و هم زمان­بر می­باشند, برای برآورد رطوبت خاک در مقیاس­های مکانی بسیار بزرگ, می­توان روش­هایی همچون سنجش از دور را به کار گرفت. هدف از انجام این پژوهش, برآورد رطوبت خاک سطحی با استفاده از شاخص­های NDVI, NDMI و LST بود. بدین منظور با استفاده از تصاویر MODIS 1B شاخص­های مورد نظر استخراج و با داده­های زمینی رطوبت خاک واسنجی و اعتبارسنجی شدند. در این پژوهش, منطقه مورد مطالعه تشریح گردید و سپس با استفاده از شاخص­های استخراج شده, مدل برآورد رطوبت خاک به دست آمد. نتایج نشان داد بین مقادیر رطوبت خاک سطحی با شاخص­های NDVI, NDMI و LST همبستگی مناسبی (66%) وجود دارد. نتایج صحت سنجی مدل برآورد رطوبت خاک نیز نشان داد که این مدل با میانگین خطای کمتر از 018/0 , قادر به پیش­بینی رطوبت خاک سطحی است, این مقدار خطای اندک, نشان دهنده دقت زیاد مدل پیشنهادی برای برآورد رطوبت خاک سطحی می­باشد.

لینک کمکی