مقاله تعيين روش مناسب براي تخمين ضريب جذب توسط MTBE خاک پالايشگاه تهران (شهرري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين روش مناسب براي تخمين ضريب جذب توسط MTBE خاک پالايشگاه تهران (شهرري) :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :22

متیل ترشیو بوتیل اتر عدد اکتان سوخت برای بهر هوری بیشتر کاربرد دارد. سازمان حفاظت را ماده ای مضر با سرطان زایی بالا طبقه بندی MTBE محیط زیست امریکاکرده است. این ماده از مخازن زیرزمینی سوخت, وارد محیط خاک میشود.موجب نفوذ سریع این ماده در MTBE ویژگ یهای فیزیکی و شیمیایی خاک و ورود به آ بهای زیرزمینی م یگردد. در نشت این ماده به خاک, ایفا م یکند MTBE توانایی خاک در جذب آلاینده, نقشی مهم در حذف این توانایی ,)Distribution Coefficient-Kd( و شاخص ضریب پخش را نشان م یدهد. این شاخص در ژئوتکنیک زیست محیطی خاک بررسی میشود. چون دامن هی تغییرات این شاخص برابر صفر تا هزار و حتی بیشتر است, در مد لسازی, حرکت و پراکنش آلایند هها در خاک, نقشی مهم دارد.در این پژوهش با انجام چندین آزمایش جذب با خاک شهرری و آْلاینده ی مقدار واقعی جذب انداز هگیری و با توجه به مقدار به دست آمده, ,MTBE روشهای مختلف عددی موجود, از نظر تطابق نتایج تخمینی با مقدار واقعی بررسی شد تا مناسب ترین روش تخمین برای خاک این منطقه انتخاب شود. آزمای شهای این پژوهش, )آزمای شهای خاک, MTBE وانجام گرفته است. ASTM همگی طبق استاندارد ,)GC جذب و در پایان مشاهده شد که هر چهار روش بررس ی شده, برای تعیین ضریب جذب قابل استفاد هاند؛ اما در شرایط مشابه, م یتوان به ترتیب, رو شهای دوبینین رادوشکویچ, لانگ مایر, فرندلیخ و در نهایت ایزوترم خطی را و Kd برای تخمین فرآیند جذب, پیشنهاد کرد.

لینک کمکی