مقاله بررسي پتانسيل خوردگي و رسو ب‌گذاري آب شرب روستاهاي قائم‌شهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي پتانسيل خوردگي و رسو ب‌گذاري آب شرب روستاهاي قائم‌شهر :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :12

خوردگی و رسوب­گذاری از مهم ترین فاکتورهای مربوط به شبکه­های آب آشامیدنی در بحث کنترل کیفیت است که نقش مهمی در سیستم انتقال و توزیع آب, از نظر جنبه­های اقتصادی و بهداشتی می­تواند ایفا کند. هدف این تحقیق تعیین پتانسیل خورندگی و رسوب­گذاری آب آشامیدنی مورد استفاده در روستاهای قائم­شهر بوده است که در سال 1394 انجام گرفت. کیفیت شیمیایی و فیزیکی نمونه­ها و وضعیت پتانسیل خوردگی و رسوب­گذاری با استفاده از اندیس­های لانژلیه, رایزنر, پورکوریوس, تهاجمی و لارسون تعیین گردید. نتایج میانگین و انحراف معیار اندیس لانژلیه به ترتیب برابر با 052/0, 438/0 و برای شاخص رایزنر به ترتیب 99/6, 785/0 و شاخص تهاجمی به ترتیب 90/11, 5/0 و شاخص پورکوریوس به ترتیب 85/5, 81/0 و لارسون به ترتیب 47/0 و 24/0 می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده, نشان می دهد که آب شرب روستاهای قائم­شهر تمایل کمی به رسوب­گذاری دارند

لینک کمکی