مقاله استفاده از روش ازناسيون براي تصفيه آ بهاي معدني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله استفاده از روش ازناسيون براي تصفيه آ بهاي معدني :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :36

آب معدنی و آب شرب ب هعنوان یکی از نیازهای اساسی روزمره انسانو استمرار حیات می باشد. میزان نیاز روزمره هر فرد 1 تا 2 لیتر می باشدکه بستگی به شرایط آب و هوایی و سن و سال دارد. منشأ حدود 80 ازبیماری های انسان عدم دسترسی به آب سالم است. 75 از مردم جهانسوم از امکانات آب برای مصارف بهداشتی محرومند. واقعیت آن استکه آب سالم و گوارا کمیاب و گرانبها می باشد آلودگی ها با ایجاد تغییراتنامطلوب در خواص فیزیکی, شیمیایی و بیولوژیکی کیفیت آب را تنزلم یدهند. برخی از آلودگی ها زوال پذیرند و به آسانی تجزیه و یا تقلیل دادهم یشوند نظیر مواد زائد کشاورزی و حیوانی و فاضلا بهای انسانی بعضیاز آلایند هها نیز انحطاط ناپذیرند مانند جیوه و سرب و برخی از ترکیباتپلاستی کها که از افزایش آنها در آب باید جداً جلوگیری شود. در اینتحقیق از دو نمونه از آ بها معدنی واقع در منطقه شمالی شهرستان مهاباد42 و 36 کربنات کلسیم mg/liter واقع در آذربایجان غربی با سختیمورد بررسی قرار می گیرد. سپس مقدیر مختلف از گاز ازن ) CaCo (به طور مستقیم به محلول آب معدنی تزریق م یشود و تحولات بیولوژ کییو شیمیایی نمونه بعد از تأثیر ازن بررسی خواهد شد. ازناتور مورد استفادهم یتواند 25 میل یگرم گاز ازن را در ساعت تولید کند. برای تع یین مقادیر1 میل یگرم در لیتر / گاز ازن روش یدومتری به کار می بریم. در تزریق 25ازن حذف دیاتومه در نمونه ) 1( کامل و در نمونه ) 2 ( تا 99 حاصل گردیده1 میلی گرم در / است. حذف کامل کلروفیسه در هر دو نمونه در مقادیر 11 میل یگرم / در نمونه ) 1( در 1 BOD لیتر ازن رخ م یدهد. حذف کاملCOD ازن و در نمونه دوم در 1 میل یگرم ازن حاصل م یشود. در کاهش68 ) 65 و برای نمونه ) 2 ) 1 میلی گرم ازن برای نمونه ) 1 / برای تزریق 20 میل یگرم در لیتر / خواهیم داشت. گن دزدایی کامل هر دو نمونه در مقدار 5به صورت کامل انجام م یشود. در این روش تصفیه چون از موا دشیمیاییاستفاده نم یگردد میتوان آبی گوارا با یکفیت بسیار مطلوب به دست آورد ونیازی به تهیه مواد شیمیایی نیست. م یتوان ازناسیون را به عنوان بهترینروش تصفیه آب معرفی کرد.

لینک کمکی