مقاله استفاده از روش ازناسيون براى تصفيه آب هاى معدنى

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله استفاده از روش ازناسيون برای تصفيه آب های معدنی :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :26

آب معدنی و آب شــرب به عنوان یکی از نیازهای اساســی روزمره انســان واســتمرار حیات می باشــد . میزان نیاز روزمره هر فرد 1تا 2لیتر می باشد کهبســتگی به شــرایط آب و هوایی و ســن و سال دارد. منشــأ حدود 80ازبیماری های انســان عدم دسترســی به آب سالم است. 75از مردم جهانســوم از امکانات آب برای مصارف بهداشتی محروم اند. واقعیت آن است کهآب ســالم و گوارا کمیاب و گران بها می باشــد آلودگی هــا با ایجاد تغییراتنامطلــوب در خواص فیزیکی , شــیمیایی و بیولوژیکی کیفیــت آب را تنزلمــی دهند. برخــی از آلودگی ها زوال پذیرند و به آســانی تجزیه و یا تقلیلداده می شــوند نظیر مواد زاید کشــاورزی و حیوانی و فاضلاب های انسانیبعضــی از آلاینــده ها نیز انحطــاط ناپذیرند مانند جیوه و ســرب و برخی ازترکیبات پلاســتیک ها که از افزایش آنها در آب باید جدا جلوگیری شود. دراین تحقیق از دو نمونه از آب های معدنی واقع در منطقه شمالی شهرستانمهاباد واقع در آذربایجان غربی با سختی 42 mg/literو 36کربناتکلســیم ) ( CaCo3مورد بررســی قرار می گیرد. ســپس مقادیر مختلف ازگاز ازن به طور مســتقیم به محلول آب معدنی تزریق می شــود و تحولاتبیولوژیکی و شــیمیایی نمونه بعد از تاثیر ازن بررسی خواهد شد. ازناتورمورداســتفاده می تواند 25میلی گرم گاز ازن را در ساعت تولید کند. برای تعیینمقادیــر گاز ازن روش یدومتری به کار می بریم. در تزریق 1/25میلی گرمدر لیتــر ازن حــذف دیاتومه در نمونه ) ( 1کامــل و در نمونه ) ( 2تا 99حاصل گردیده اســت. حذف کامل کلروفیسه در هر دو نمونه در مقادیر 1/1میلــی گــرم در لیتر ازن رخ می دهد . حذف کامل BOD5در نمونه )(در 1/1میلــی گــرم ازن و در نمونــه دوم در 1میلی گــرم ازن حاصل میشــود. در کاهش CODبرای تزریق 1/2میلی گرم ازن برای نمونه )( 165و برای نمونه ) 68 ( 2خواهیم داشــت. گند زدایی کامل هر دو نمونهدر مقــدار 0/5میلی گــرم در لیتر به صورت کامل انجام می شــود. در اینروش تصفیه چون از مواد شیمیایی استفاده نمی گردد می توان آبی گوارا باکیفیت بســیار مطلوب به دســت آورد و نیازی به تهیه مواد شیمیایی نیست.می توان ازناســیون را به عنوان بهترین روش تصفیه آب معرفی کرد.

لینک کمکی