مقاله برآورد مدلي براي تخمين اثرات زيست محيطي ( پيامد هاي خارجي) بخش حمل و نقل عمومي در تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله برآورد مدلي براي تخمين اثرات زيست محيطي ( پيامد هاي خارجي) بخش حمل و نقل عمومي در تهران :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :10

یکی از مهمترین مسایل در تحلیل های اقتصادی پیامد های خارجی مثبت و منفی می باشدکه عمدتا به دلیل کیفی بودن و دشواری محاسبه معمولا از آن صرفه نظر می گردد. در علم اقتصاد پیامدخارجی به هزینه یا منفعتی گفته می شود که در حساب های بنگاه یا واحد های اقتصادی منعکس نشده و از طریق قیمت ها در هزینه ها یا منافع بنگاه بحساب نمی آید . به علاوه اثرات خارجی به شخص یا واحدهایی تحمیل می شود که در فرآیند تولید و مصرف نقشی نداشته اند.در این مقاله میزان پیامد خارجی بخش حمل و نقل عمومی با توجه به تاثیری که بر کاهش(یا افزایش) منوکسید کربن موجود در هوای تهران ایجاد می کند مشخص می شود. علامت ضرایببدست آمده برای متغیرهای مدلهای در نظر گرفته شده نشان دهنده مثبت یا منفی بودن اثر خارجی خواهد بود. بدین صورت که علامت منفی پیامد خارجی مثبت و علامت مثبت پیامد خارجی منفی رانشان می هد.مدل مورد استفاده به صورت غیر خطی در نظر گرفته شده بطوریکه ضرایب بدست آمده میزانتاثیر پذیری co رابر متغیرهای مستقل نشان می دهد.این تحقیق برای دو منطقه متفاوت(بازار و فاطمی)انجام پذیرفته و بر اساس نتایج بدست آمده می توان گفت در هر دو مدل مترو و BRT دارای پیامد خارجی مثبت و تولید ناخالص داخلی (GDP)دارای پیامد خارجی منفی هستند.

لینک کمکی