مقاله برآورد اقتصادي استفاده مجدد از لجن کارخانجات آنودايزينگ آلومينيوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله برآورد اقتصادي استفاده مجدد از لجن کارخانجات آنودايزينگ آلومينيوم :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :6

کارخانه های آبکاری آنودایزینگ آلومینیوم در انتهای فرآیند تصفیه پســاب,حجــم متنابهــی لجن تولید مــی کنند که اگــر به طرق متداول دفع نشــود,مشکلات محیط زیســتی بسیاری به وجود می آورد و از هزینه های تحمیلیمحســوب می گردد. هدف از انجام این تحقیق برآورد اقتصادی استفاده مجدد ازکیکلجنواحدهایآنودایزینگآلومینیوممیباشدبهطوریکهباعثجلوگیریاز رها ســازی آن در محیط و کاهش آلوده ســازی منابــع آب, خاک و در نتیجهحفاظتمحیطزیستشود,همچنینفروشمحصولاتبازیابیشده,صرفههایاقتصادیمناسبیرانصیباینکارخانجاتنماید.بــرای انجــام این تحقیــق, ابتدا اطلاعات مــورد نیاز جهت انجــام تحلیلهزینه - منفعت گردآوری شــد. ســپس برای انجام مطالعه موردی, کارخانهآنودایزینگ آبســکون انتخاب گردید و حجم پســاب تولیدی کارخانه و میزانکیک لجن حاصل از تصفیه پســاب مشــخص شد. از ســوی دیگر با بررسیترکیبــات شــیمیایی موجود در کیک لجن, دو کاربرد عمده شــامل تولید آجردیرگــداز و مــاده منعقدکننده برای این لجن شناســایی گردیــد. بعد از انجامتحلیــل اقتصادی و با توجه بــه قیمت این محصولات, مشــخص گردید درصورت اســتفاده از لجن آنودایزینگ به عنوان ماده اولیه در تهیه آجر نســوزسالیانه حدود 780میلیون ریال سود نصیب صاحبان این صنایع خواهدگردید.همچنین مشــخص شــد کاربرد لجن آنودایزینگ به عنــوان انعقاد دهنده درتصفیه فاضلابهای شــهری ســالیانه حدود 820میلیون ریال ســود نصیبواحدهای تصفیه فاضلاب خواهدکرد

لینک کمکی