مقاله ارزيابي دانش، نگرش و رفتار مسوولانه دانشجويان نسبت به محيط‌زيست (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه پيام‌نور )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي دانش, نگرش و رفتار مسوولانه دانشجويان نسبت به محيط‌زيست (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه پيام‌نور ) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی آگاهی, نگرش و رفتار مسوولانه محیط‌‌‌زیستی دانشجویان دانشگاه پیام‌نور استان‌کرمانشاه اجرا شد. این تحقیق نتیجه پژوهش میدانی و مطالعه‌ای مقطعی و توصیفی است که ابزار جمع‌آوری اطلاعات آن, پرسش‌نامه‌ای شامل 30 سوال می‌باشد که سوالات آن در سه بخش آگاهی, نگرش و رفتار مسوولانه محیط‌‌‌زیستی تقسیم بندی شد. جامعه آماری تحقیق شامل 15200 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های پیام‌نور استان‌کرمانشاه که با استفاده از جدول مورگان تعداد 375 پرسش‌نامه به صورت تصادفی بین آن‌ها توزیع و 340 پرسش‌نامه به صورت کامل تکمیل و جمع‌آوری گردید. روایی پرسش‌نامه توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ پیام‌نور و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. داده‌ها از طریق نرم افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اطلاعات محیط‌‌‌زیستی پاسخ‌دهندگان در مورد شناخت تشکل‌های مردمی محیط‌زیست و حوزه فعالیت آن‌ها, گونه‌های منقرض شده جانوری کشور ایران, شناخت در مورد توسعه پایدار و ارتباط آن با محیط‌زیست و پارک‌های ملی در ایران ضعیف بوده است. همچنین اطلاعات پاسخ‌دهندگان در مورد باران اسیدی, لایه ازن, گازهای آلاینده هوا, فرسایش خاک, نقش‌ها و ارزش‌های درختان و جنگل‌ها در حد قابل قبول و مطلوب بوده است. نتایج بررسی نگرش محیط‌‌‌زیستی دانشجویان نشان داد که نگرش آنان, به لحاظ قدرت و توان اثرگذاری بر رفتار در حد متوسط به بالا است و نگرش مثبت آن‌ها متمایل به سمت تفکر زیست- محوری است. همچنین مهارت یا رفتار مسوولانه محیط‌‌‌زیستی دانشجویان در این پژوهش مثبت ارزیابی شد.

لینک کمکی