مقاله بررسي سطح آگاهي و شناخت مردم شيراز نسبت به پارک ملي بمو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي سطح آگاهي و شناخت مردم شيراز نسبت به پارک ملي بمو :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :16

در عصری که ما زندگی می­کنیم انسان با حرص و ولع سیری ناپذیر خود عرصه­های زیستی و منابع طبیعی را صرف اهداف سودجویانه و کوتاه مدت خود می­نماید غافل از این که آینده­ای نیز پیش رو دارد. محیط زیست انسان تحت الشعاع پیشرفت فوق­العاده فناوری قرار گرفته و هر لحظه بخشی از آن مورد هجوم قرار می­گیرد. در حال حاضر پارک­های ملی به عنوان ذخیره­گاه­های ژنتیکی بسیار ارزشمند گونه ­های متنوع جانوری و گیاهی در هر کشور محسوب می­شوند و تنها پشتوانه اساسی برای احیا دوباره طبیعت می­باشند. در این پژوهش که پژوهشی میدانی- توصیفی است و در شهر شیراز انجام گرفته, به مقاله بررسي سطح آگاهي و شناخت مردم شيراز نسبت به پارک ملي بمو پرداخته شده است. به این منظور تعداد384 پرسش نامه که از طریق برآورد حجم نمونه از طریق فرمول کوکران و با توجه به جامعه آماری (سرشماری سال 1390شهر شیراز) بدست آمده, به صورت نمونه­گیری خوشه­ای بین ساکنان شهر شیراز و بر اساس محل سکونتشان در مناطق نه­گانه شهرداری توزیع گردید. آمار توصیفی برای تمام داده­ها بدست آمد و برای بررسی ارتباط میان مؤلفه­ها از آزمون کای دو (Chi-square test) استفاده شده است. نرم­افزارهای مورد استفاده Excel و SPSS می­باشد. در این بررسی مشخص شد که میان مؤلفه جنسیت افراد وسطح شناخت پارک ملی بمو ارتباط معنی­داری وجود دارد, همچنین عواملی نظیر سطح تحصیلات و محل سکونت بر میزان شناخت افراد نسبت به پارک ملی بمو تأثیرگذارنیست و آشنایی با پارک ملی بمو توسط دوستان و آشنایان بیش­ترین درصد نحوه آشنایی با پارک را به خود اختصاص داده که نشان می­دهد فعالیت­ها و تبلیغات سازمان حفاظت محیط زیست استان فارس و شهر شیراز در معرفی این پارک ملی چندان مؤثر نبوده و این سازمان بایستی به عنوان متولی حفاظت از مناطق حفاظت شده توجه بیش­تری به این مسایل داشته باشد.

لینک کمکی