مقاله برآورد حجم پسما ند هاي کشاورزي قابل استفاده در صنايع چوب و کاغذ (مطالعه موردي: استان گلستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله برآورد حجم پسما ند هاي کشاورزي قابل استفاده در صنايع چوب و کاغذ (مطالعه موردي: استان گلستان) :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :10

این مطالعه با هدف بررسی پسماندهای کشاورزیقابل استفاده در صنعت چوب و کاغذباقی مانده در زمین های کشاورزی که بر اثر سوزاندن باعث آلودگی زیست محیطی می گردند, در استان گلستان صورت پذیرفت. یعنی ضایعات منابع کشاورزی به عنوان یکی از منابع تجدیدپذیر, مصداق مناسبی از توسعه پایدار می باشد. در همین راستا از مزارع گندم, برنج و جو استان گلستان نمونه برداری انجام گرفت. د ر این مطالعه محاسبه میزان این پسماندها در سطح یک مترمربع زمین های کشاورزی شهرستان های استان گلستان به طور تصادفی و در نهایت در سطح هکتار و کل شهرستان های استان تعمیم پیدا کرد. نتایج این تحقیق نشان داد که حدودیک سوم از ساقه ی گیاهان کشاورزی گندم, برنج و جو در مزارع کشاورزی بدون برداشت, در زمین باقی می مانند و در خیلی از موارد سوزانده می شوند. همچنین این نتایج نشان داد که بیشترین میزان پسماند های سوزانده شده مربوط به ساقه ی گندم و کمترین میزان مربوط به پسماند های ساقه ی برنج می باشد.

لینک کمکی