مقاله ترکيب پارامترهاي مغناطيسي: راهي مؤثر در تشخيص منابع آلودگي خاک (مطالعه موردي: خاک هاي اطراف شهر زنجان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ترکيب پارامترهاي مغناطيسي: راهي مؤثر در تشخيص منابع آلودگي خاک (مطالعه موردي: خاک هاي اطراف شهر زنجان) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :22

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی آلودگی خاک­های اطراف زنجان با استفاده از تکنیک پذیرفتاری مغناطیسی می­باشد. برای این منظور از منطقه­ای به وسعت 2000 کیلومتر تعداد 241 نمونه به صورت شبکه­بندی انتخاب گردید. در نمونه­های خاک پذیرفتاری مغناطیسی با استفاده از دستگاه بارتینگتون مدل MS2 قرائت گردید. برای تعیین ارتباط بین فلزات سنگین, خصوصیات فیزیکوشیمیایی و پارامترهای مغناطیسی تجزیه به مؤلفه­های اصلی (PCA) و آنالیز خوشه­ای (CA) صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که میانگین پذیرفتاری مغناطیسی (χlf) در کاربری کشت دیم, کشت آبی, باغ, مرتع و شهری به ترتیب 0/314, 4/265, 5/321, 6/455 و 2/519 (10-8m3kg-1) بدست آمد. میانگین پذیرفتاری مغناطیسی وابسته به فرکانس (χfd) در کاربری­های اراضی فوق به‏ترتیب 5/1, 0/2, 8/1, 2/1 و 1/1 درصد مشاهده شد. در تجزیه به مؤلفه­های اصلی (PCA) پنج مؤلفه اول شناسایی شده, که مولفه­های اول تا پنجم به ترتیب 5/20, 1/18, 2/16, 65/9 و 50/8 درصد از کل واریانس را توجیه می­کردند. در آنالیز خوشه­ای دو فاکتور شناسایی شد: فاکتور اول شامل پذیرفتاری مغناطیسی, شن, ماده آلی, EC, کادمیم, مس, روی و سرب, فاکتور دوم شامل پذیرفتاری مغناطیسی وابسته به فرکانس, آهک, pH, CEC, سیلت, رس, کروم, نیکل, کبالت و منگنز قرار گرفتند. گروه اول جز پارامترهایی هستند که بیش‏تر تحت تأثیر فعالیت­های انسانی قرار می­گیرند و گروه دوم, بیش‏تر متأثر از ماده مادری می­باشند. نتایج حاصل از توزیع مکانی پذیرفتاری مغناطیسی کاملاً منطبق بر نتایج آماری پذیرفتاری مغناطیسی در کاربری­های اراضی مختلف می­باشد. بیش‏ترین مقادیر پذیرفتاری مغناطیسی در نمونه سنگ­های آذرینی (بازالت, پورفیریت, گرانیت) مشاهده شد.

لینک کمکی