مقاله بررسي شيوه هاي آموزش به شهروندان در اجرا و بهره‏برداري از شبکه فاضلاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي شيوه هاي آموزش به شهروندان در اجرا و بهره‏برداري از شبکه فاضلاب :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :22

این تحقیق با هدف افزایش مشارکت شهروندان در اجرا و بهره برداری از طرح‏های فاضلاب, از طریق اجرای شیوه‏های آموزشی به منظور کاهش مشکلات فنی, اقتصادی, اجتماعی و محیط‏زیستی مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است .با استفاده از تکنیک پرسشنامه و تکمیل آن توسط شهروندان به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق, مشترکین شبکه فاضلاب شهر مشهد شامل ساکنین اماکن مسکونی و مشترکین خاص (کارگاه‏ها, رستوران‏ها, بیمارستان‏ها ) از منطقه یک شهر مشهد می باشد. جامعه آماری, شهروندان و مشترکین خاص منطقه یک شرکت آب و فاضلاب مشهد و نمونه آماری384 نفر با استفاده ازروش نمونه‏گیری تصادفی ساده از طریق فرمول کوکران انتخاب شد. به منظور اعتبارسنجی پرسشنامه از روش اعتبار صوری استفاده شد. بدین نحوه که پرسشنامه در اختیار مدیران و کارشناسان ستاد مرکزی شرکت آب و فاضلاب مشهد گذاشته شد و با استفاده از نظرات آنان اعتبار پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت داده‏ها با نرم افزار SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. برای بررسی نرمال بودن داده‏ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و جهت آزمون فرضیه‏ها از آزمون تی تک نمونه‏ای, آزمون خی دو و آزمون همبستگی رتبه‏ای اسپیرمن, استفاده و دو فرضیه پیشنهادی تحقیق تائید گردید. فرضیه‏ها شامل:1- مشارکت مردم بر اجرا و بهره برداری از شبکه فاضلاب موثر است.2- اجرای شیوه‏های آموزش در اجرا و بهره‏برداری از شبکه فاضلاب موثر است. نتایج تحقیق نشان داد بین میزان آگاهی افراد و سطح تحصیلات رابطه وجود دارد. هرچه سطح شغلی افراد در جامعه بهتر باشد میزان آگاهی آن‎ها از شبکه فاضلاب نیز بیش‏تر خواهد بود. از عوامل موثر در عدم استقبال و مشارکت عمومی از طرح‏های فاضلاب می‏توان به مشکلات مدیریتی, اقتصادی, هزینه‏های اجتماعی, اطلاع‏رسانی, اشاره کرد. با توجه به نتایج حاصله, اجرای شیوه‏های آموزشی در افزایش مشارکت شهروندان در طرح های آب و فاضلاب به عنوان یکی از روش های مهم مدیریتی شهری مطرح شده است

لینک کمکی