مقاله رفـع آلودگي از محيط زيسـت با استفاده از نانوذرات آهن فلزى

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رفـع آلودگي از محيط زيسـت با استفاده از نانوذرات آهن فلزی :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :10

پودر فلزات نقشــی مهــم در آشکارســازی و رفع آلودگی مــواد آلاینده ازمحیط زیســت به خود اختصاص داده اســت. در این میان نانوذرات آهن بهعنوان ماده ای جدید در رفع آلودگی از محیطزیســت بکار گرفته شــده اند.بدین ترتیب راه حلی بهصرفه و اقتصادی برای حل بســیاری از چالشهایمحیط زیســتی در زمینه حذف آلودگیها ابداع شده است. اکسیدهای فلزینظیر در مقیاس نانومتری به عنوان موادی ارزان قیمت, قابلیت شــرکت درفرآیندهای فتوکاتالیســتی و رفع آلودگــی را دارند. در این مقاله ضمن مرورخواص نانوذرات فلزی و اکســیدی در فرآیند رفع آلودگی از محیط زیســت,فرآیند آلودگی زدایی توســط نانوذرات آهن فلزی مورد بررسی قرار گرفته وبه عنوان نمونه فرآیند رفع آلودگی کروم 6ظرفیتی )) (Cr(VIتوســط ایننانوذرات شرح داده شده است

لینک کمکی