مقاله کاربرد الگوي ارزش‌گذاري انتها-باز در برآورد ارزش اکوتوريستي روستاي جواهرده در استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کاربرد الگوي ارزش‌گذاري انتها-باز در برآورد ارزش اکوتوريستي روستاي جواهرده در استان مازندران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :26

پژوهش حاضر کاربرد رهیافت ارزش­گذاری انتها-باز جهت برآورد ارزش اکوتوریستی روستای جواهرده در استان مازندران را ارایه می­نماید. در این راستا, برای تحلیل داده­ها و تفکیک عوامل مؤثر بر وجود تمایل به پرداخت و عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و همچنین برآورد ارزش اکوتوریستی این روستا از روش هکمن دو مرحله­ای استفاده شد. به این منظور با استفاده از داده­های بدست آمده از پرسش­نامه­های پیش­آزمون و به کارگیری رهیافت نمونه­گیری میشل و کارسون, تعداد 220 نفر بازدید­کننده به عنوان نمونه انتخاب شد. داده­های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش­نامه و مصاحبه حضوری با بازدیدکنندگان روستای جواهرده در بهار سال 1394 جمع­آوری گردید. نتایج نشان داد که متغیرهای رضایت از امکانات تفریحی و رفاهی, درآمد ماهیانه خانوار و جنسیت در سطح خطای یک درصد و متغیر سن در سطح خطای ده درصد, فقط بر میزان تمایل به پرداخت تأثیر معنی­دار داشتند؛ در حالی که متغیر تجربه شب­مانی در سطح خطای ده درصد, و متغیرهای تعداد دفعات بازدید سالیانه و شاخص نگرشی بازدیدکنندگان در سطح خطای یک درصد در مرحله اول (وجود تمایل به پرداخت) و همچنین در مرحله دوم (میزان تمایل به پرداخت بازدید­کنندگان) تأثیر معنی­دار داشتند. مقدار انتظاری تمایل به پرداخت هر خانوار بازدید­کننده برای هر بازدید از این روستا معادل با 37613 ریال برآورد شد.

لینک کمکی