مقاله بررسي مشکلات ناشي از مديريت آوار پس از وقوع زلزله و ارائه راهکارهاي مناسب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي مشکلات ناشي از مديريت آوار پس از وقوع زلزله و ارائه راهکارهاي مناسب :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :17

وقوع زلزله در نواحی شهری باعث بر جای گذاشتن مقادیر زیادی آوار ونخاله م یگردد که باعث تأخیر در عملیات امدادرسانی و همچنین کاهشروند فعالی تهای بازسازی م یشود, لذا مدیریت آوار و آواربرداری در ارتباطبا برنام ههای امدادی بسیار حایز اهمیت است. تجربیات بی نالمللی نشانداده است که در حین عملیات پاکسازی و بازسازی م یتوان بخش قابلو یا )Reuse( توجهی از ضایعات ناشی از تخریب را مورد استفاد ه مجددقرار داد و به این ترتیب م یتوان مصالح ساختمانی )Recycle( بازیافتمورد نیاز برای عملیات بازسازی را فراهم کرده و از میزان آوار تحویلیبه مکان های دفن و به تبع آن معضلات زیست محیطی, به مقدار زیادیجلوگیری کرد. بنابراین باید با مدیریت صحیح آوار و نخاله, فعالی تهایامدادرسانی, نوسازی و بازسازی را در حداقل زمان به انجام رساند. در اینمقاله مشکلات موجود در زمینه مدیریت آوار و نخاله های ناشی از زلزلهبررسی و راهکارهای مناسب ارایه شده است.

لینک کمکی